"Тролейбусен транспорт" обявява конкурс за Главен счетоводител

"Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД, гр. Враца, ул. Мито Орозов 135. 

Обявява конкурс за Главен счетоводител.

Постоянна работа; Пълно работно време; Гъвкаво работно време; Образование висше; Минимум три години професионален опит.

Заплата от 1600 до 2500 BGN (Бруто);  Основна заплата 1600,00лв.Отпуск от 26 до 31 дни. Социален пакет.

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина. Контрол върху правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи от оперативните счетоводители, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях. Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за дружеството. Изготвя и подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания. Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции. 
Доуточняване на задължения и отговорности на място.

Телефон за контакт: 0876 700 136 - Деловодство

 
2023-05-31 19:36:59