В Окръжен съд - Враца са разгледани 1 869 дела през изминалата година

В Окръжен съд - Враца са разгледани 1 869 дела през изминалата година

Днес се проведе годишно общо отчетно събрание за дейността на Окръжен съд – Враца и районните съдилища от съдебния окръг през 2022 г. Отчетът бе направен от административния ръководител – председател на Врачанския окръжен съд съдия Надя Пеловска – Дилкова пред съдии от целия съдебен район. Гости на събранието бяха съдия Даниела Дончева – административен ръководител – председател на Апелативен съд – София, Владимир Сираков - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца, съдия Силвия Житарска – заместник председател на Административен съд – Враца и старши комисар Цветко Нинов – директор на Областната дирекция на МВР – Враца.

„Моята оценка е, че сте се справили изключително добре през изминалата 2022 г. Искам да ви поздравя за работата, която сте извършили и да ви благодаря“ – каза пред участниците в събранието съдия Даниела Дончева - административен ръководител – председател на Апелативен съд – София.

През 2022 г. в Окръжен съд - Враца са постъпили за разглеждане общо 1 494 граждански, наказателни, търговски и фирмени дела. От тях първоинстанционните са 965, а въззивните дела са 529. Заедно с останалите несвършени към 01.01.2022 г. 375 дела, през 2022 г. на производство във Врачанския окръжен съд са стояли за разглеждане общо 1 869 дела.

Новопостъпилите през отчетния период граждански и търговски дела са били 749, а наказателните – 745.  По Закона за специалните разузнавателни средства през 2022 г. са образувани 23 дела.

Като сбор от висящите към 01.01.2022 г. и постъпилите през 2022 г. дела, в Окръжен съд-Враца през 2022 г. са разгледани общо 1 869 дела, от които 770 наказателни дела,  354 търговски и едно фирмено дело, и 744 граждански дела. От разгледаните през 2022 г. общо 770 наказателни дела, първоинстанционните са 657. От общо разгледаните през 2022 г. 1 099 граждански, търговски и фирмени дела, първоинстанционните са 537.

На базата на реално заетия през годината щат средномесечното постъпление на един съдия е било 10.41 бр. дела. За гражданското и търговското отделение на съда по зает щат (действителна натовареност) – 9.42 бр. са постъпилите дела месечно на един съдия. За наказателното отделение на съда по зает щат (действителна натовареност) – 11.64 бр. постъпили дела месечно на един съдия.  Действителната средномесечна натовареност на съдиите през 2022 г. по реално зает щат на обща база дела на производство (постъпили дела и дела останали за разглеждане от предходната година), е 13.02 броя дела месечно на един съдия. По  отделения  тази  натовареност е съответно 12.03 броя дела за наказателните съдии и 13.82 броя за гражданските и търговските съдии.

Към 1 януари 2022 г. действително заети са били 11 съдийска щата. Незаети в началото на 2022  г. са били общо 5 щ.бр., от които 1 щ.бр. за адм. ръководител-председател на съда и 3 щ.бр. за съдия и 1 щ.бр. за мл. съдия. До 23.02.2022 г. изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Окръжен съд-Враца е била съдия Веселка Иванова. С решение на СК на ВСС, по протокол от 08.02.2022 г., съдия Надя Пеловска-Дилкова е назначена на длъжност "административен ръководител-председател" на Окръжен съд – Враца, считано от 23.02.2022 г.

И през изминалата  2022 г. съдиите от Окръжен съд - Враца са работили в намален състав по следните причини: една свободна длъжност "съдия" в Окръжен съд –Враца е съкратена; един съдия е освободен, поради навършването на 65-годишна възраст; с решение на СК на ВСС, считано от 29.11.2022 г. младши съдия от ВОС е назначен на длъжност "съдия" в Районен съд – София.

Към 31.12.2022 г. щатната численост на магистратите във Врачански окръжен съд е 15 щатни бройки - 1 щатна бройка за  административен ръководител-председател, 2 за заместник административни ръководители-зам.-председатели, 10 щатни бройки за съдии и 2 щатни бройки за младши съдии. Към края на годината от тях заети са били са били 9 щата. Съдиите от Окръжен съд-Враца са разпределени в две отделения – гражданско, в което се гледат и търговски и фирмени дела, и  наказателно. През същия период в Окръжен съд – Враца са работили 36 съдебни служители.

През 2022 г. във Врачанския окръжен съд са приключили общо 1 516 дела, от които 775 граждански дела І-ва и ІІ-ра инстанция и търговски дела, и 741 наказателни дела І и ІІ-ра инстанция. В срок до 3 месеца са приключили 1 190 дела или 78 %.

През отчетния период в Окръжен съд-Враца са свършени общо 346 граждански  и търговски дела І инстанция. Останали несвършени към 31.12.2022 г. са общо 191 първоинстанционни граждански, търговски дела, в т.ч. и едно фирмено дело. В тримесечен срок от образуването им са свършили 67 % от първоинстанционните граждански дела /без частните граждански/. Обективните процесуални причини да не приключват по-голям брой първоинстанционни граждански дела в тримесечен срок са свързани със спецификата на самия граждански процес и минимално необходимите периоди от време за извършване на необходимите процесуални действия. Що се отнася до свършените търговски дела през отчетния период се наблюдава устойчивост на показателя за дела, приключили в тримесечен срок – 47 %, спрямо 50 % за 2021 г. и спрямо 2020 г. - 48 %. Тук трябва да се има предвид, че търговските дела се отличават с по-голяма фактическа и правна сложност и с усложнена процесуална процедура. Следва да се посочи също, че първостепенно отражение върху бързината на разглеждане на гражданските и търговските дела е дало намаляването на заетата щатна численост на съдиите от гражданското отделение и обединяването му с търговското отделение на съда. В периода 2019-2022 г., поради навършването на 65 годишна възраст,  бяха освободени няколко съдии от отделението, което наложи делата им да бъдат поети от оставащите съдии и разпределението на постъпващите дела да се извършва измежду по-малък брой съдии. През 2022 г. титулярните съдии в гражданското отделение са били едва четирима, като освен тях са привлечени и двама командировани от районните съдилища. Този брой съдии обаче не е достатъчен да осигури своевременното разглеждане и приключване на делата и то при увеличаващ се брой на постъпленията от търговски дела и на делата в производство в отделението.

През отчетния период са  свършени 636 наказателни дела І инстанция, в т.ч. дела общ характер, частно наказателни дела І инстанция и частно наказателни дела – разпити. От свършените наказателни дела най-голям е процентният дял на частните наказателни дела – 84.28 %, следвани от разпитите пред съдия – 9.91 % и делата от общ характер – 5.82 %. За изминалата година са свършени 37 наказателни дела общ характер, от които  29 в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява  78 %. От свършените дела от общ характер, със съдебен акт по същество са приключили 13. Прекратените производства  са 24, от които17 със споразумения по чл.382 от НПК, 3 със споразумение по чл. 384 от НПК и  4 са върнати за доразследване. В края на годината са останали  висящи 12 дела от общ характер. За същия период са свършени 536 частни наказателни дела І инстанция, в които са включени и делата за разрешения по ЗСРС, от които  в тримесечен срок - 534 или 99.66 %. Анализът на свършените през 2022 г. наказателни дела - І инстанция показва, че традиционно преобладаващ дял от тях заемат частните наказателни дела. Предвид  характера на самите производства по частни наказателни дела І инстанция и частни наказателни дела-разпити, 100 % от този вид дела са приключвали в инструктивния срок.

Общият брой постъпили искания по Закона за специалните разузнавателни средства за разрешения  на специални разузнавателни средства през 2022 г. е 28, от които по 23 искания са дадени разрешения и по 5 са постановени откази. Дадените разрешения са за 20 лица. Разрешените СРС през предходните две години са 16 за 2021 г. и 4 за 2020 г.

Следва да се обобщи, че през 2022 г. наказателното отделение на Окръжен съд - Враца е имало за разглеждане през отчетната година общо 657 броя дела І инстанция, от тях са свършени 636, като в  3-месечен срок са приключили 626 или 98.43 %. Този висок резултат е традиционен за отделението.

През 2022 г.  във Врачанския окръжен съд са образувани  38 наказателни дела от общ характер. Най-голям е относителният брой на делата, образувани за общоопасни престъпления - 25, следвани от дела за престъпления против стопанството - 6, дела за престъпления против личността - 5, дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 1 бр. и дела за престъпления против собствеността - 1 брой. За сравнение през предишните две години наказателните общ характер дела са били 57 през 2021 и 49 през 2020 г. Наблюдава се намаление в сравнение с предходните две години. От всички свършени наказателни общ характер дела І инстанция 78 % са приключили в тримесечен срок.

През отчетната година са свършени общо 37 наказателни общ характер дела, от които решени по същество с присъда са 13, 17 са свършените по споразумение по чл. 382 НПК, а 3 са свършени по споразумение по чл. 384 НПК и 4 дела са върнати за доразследване.

През 2022 г. са влезли в сила общо 41 присъди. Осъдените лица са 38. И през 2022 г. няма наложени наказания  „доживотен затвор без право на замяна” и "доживотен затвор". На „лишаване от свобода” над 10 г. до 30 г. са осъдени двама подсъдими. На четири лица  са били наложени наказания „лишаване от свобода” над 3 г. до 10 г.  На 32 лица са били наложени наказания „лишаване от свобода” до 3 години, като за 23 от тях е приложен институтът на условното осъждане и изтърпяването на наказанието е отложено за определен изпитателен срок. През годината има осъдени две непълнолетни лица. Изводът, който може да се направи е, че в сравнителен тригодишен план структурата на наказателната престъпност по видове престъпления е почти еднаква.

През отчетния период са обжалвани общо 124 съдебни акта, постановени по общо 346 граждански  дела І инстанция, включително частно граждански дела І инстанция, търговски и фирмени дела. Обжалваните съдебни актове по първоинстанционни граждански и частни граждански дела са 34. От върнатите през годината от инстанционен контрол актове, потвърдените са 13, изцяло отменени са два и  два са изменени. През изминалата година са обжалвани 90 съдебни актове по търговски дела. Върнатите през годината от обжалване съдебни актове по този вид дела са общо 75, от които потвърдените са 36, изцяло отменените са 15 и 24 са изменени. Традиционно се констатира добра подготовка на съдиите от гражданското отделение по насрочване, разглеждане и решаване на възложените им първоинстанционни дела.

През изминалата година са обжалвани 96 съдебни акта, постановени по първоинстанционни наказателни дела. Върнатите през годината от обжалване съдебни актове са общо 97, от които потвърдените са 84, отменени са четири съдебни акта и  9 са изменени. Съобразно съотношението на броя на потвърдените и броя на отменените съдебни актове, може да се направи извод за много добра работа на съдиите от наказателното отделение по отношение на първоинстанционните дела.

През 2022 г. в Окръжен съд - Враца са постъпили общо 529 въззивни граждански и въззивни наказателни дела, в т.ч. частно граждански дела  и  частно наказателни дела ІІ инстанция. В сравнение с предходните две години се наблюдава намаление на постъпленията на въззивни граждански и наказателни дела в сравнение с 2021 г., когато те са били 586 и 2020 г. - 601.  Стоялите за разглеждане през 2022 г. въззивни дела, като сбор от постъпилите през годината и останалите висящи към 01.01.2022 г., са общо 675 въззивни дела, 689 дела на производство е имало през 2021 г. и 707 дела през 2020 г. Свършените през годината въззивни граждански и наказателни дела, в т.ч. въззивни частни, са общо 534.

В края на 2022 г. останалите висящи дела в Окръжен съд-Враца са били 353, от които 29 наказателни дела, 181 граждански дела, 142 търговски дела и едно фирмено дело. Останалите висящи в края на отчетния период дела представляват 18.89 % от разгледаните през годината дела.

През отчетната година не са извършвани тематични, планови или извънредни проверки на дейността на Окръжен съд - Враца от страна на Инспектората на ВСС.  През май 2022 година беше извършен одитен ангажимент на съда от Дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС, който приключи с отлични резултати.

На територията на Врачански съдебен окръг работят пет районни съдилища в градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово. През годината правосъдие в тях са осъществявали 34 районни съдии по щат. При отчитане на действителната средна натовареност в окръга, за 2022 г. един районен съдия е разгледал 482 дела (508 за 2021 г. и 434 за 2020 г.) и е решил 425 дела (при 452 за 2021 г. и 390 за 2020 г.), което показва намаление на натовареността спрямо предходната 2021 г. и увеличение спрямо 2020 г. Най-голяма средна действителна месечна натовареност  по разгледани дела през годината има в Районен съд - Козлодуй – 46.50 дела, следван от Районен съд - Бяла Слатина – 43.96 дела, Районен съд - Враца – 40.53 дела, Районен съд - Мездра – 36.15 дела и Районен съд - Оряхово – 31.03 дела. Наблюдението върху работата на районните съдилища сочи, че през последните години се поддържа бързината на правораздаване, която е оптимална, се казва в годишния отчет на Окръжен съд – Враца.

„За поредна година работата на Окръжен съд – Враца и на районните съдилища от съдебния район може да бъде определена, като много добра. Постигнати са много добра бързина и качество на правораздаването и нивото по тези показатели се поддържа трайно. Нашата цел продължава да бъде качественото, независимо и отговорно правораздаване, като единствена гаранция за доверие в действията и решенията ни. Необходимо е да обединим усилията си в това непрекъснато да показваме, че сме отговори и почтени професионалисти“ – обобщи след представянето на годишния отчет съдия Надя Пеловска – Дилкова - административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца.
2023-03-24 17:43:48