Прием на петокласници стартира СУ ''Никола Войводов''-Враца

Прием на петокласници стартира СУ

Уважаеми родители и ученици,

през учебната 2023/ 2024 година

в Средно училище „Никола Войводов” – гр. Враца се реализира прием в V  клас

 5 паралелки по 26 ученици на едносменен режим на обучение

С целодневна организация на учебния ден;

Wi- Fi; и  видеонаблюдение;

Работата в дигитална среда в модерен STEM център;

 С възможности за:

  • Изучаване на български език и литература и математика в разширена подготовка, 
  • Факултативни учебни часове: фолклорна група, вокална група, спорт;
  • Клубове за занимания по интереси;
  • Участие в национални и международни проекти;
  • Спортни и туристически клубове

  График на дейностите по план-приема в пети клас:

ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

Оповестяване на утвърдения училищен план – прием за пети клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

до 31.03.2023г.

2

Подаване на документи за приемане  в пети  клас в СУ „Никола Войводов“- Враца

до 28.06.2023г.

3

Обявяване на списъците на приетите ученици

 на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

 

29.06.2023г.

4

Записване на приетите ученици

30.06- 04.07.2023г./вкл./

5

Обявяване на свободните места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

05.07.2023г.

6

Попълване на свободните места

06.07-14.09.2023г./вкл./

7

Утвърждаване от директора на окончателните списъците с  приетите ученици по паралелки

до 15.09.2023г.

 

          Необходими документи:

а/ Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

б/ Удостоверение за раждане – копие

 

Подробна информация ще бъде качена на сайта на училището - https://su-nikola-voivodov.org/

 

 
2023-03-23 09:15:17