ДП РАО с принос към разпространението на знания за процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“

ДП РАО с принос към разпространението на знания за процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО), в качеството му на национален оператор по управление на РАО, систематизира и представя всяка година натрупания си опит от изпълнението на Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“. През 2022 г., в сътрудничество със Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия (Joint Research Centre - JRC), беше реализиран проект „Управление на знания в областта на извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци“, в рамките на който придобитият опит от експлоатацията на уникално Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) беше представен като Продукт на знанието. Под формата на модерна интерактивна презентация са визуализирани технологията, процеса на изграждане и експлоатация на съоръжението, както и извлечените поуки и целесъобразността от използването на технологията за плазмено изгаряне за преработване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

На интернет страницата на JRC са публикувани Продуктите на знание, разработени от ДП РАО, с което е постигната една от конкретните цели на Програма „Козлодуй“ за 2022 г. – повишаване на добавената ѝ стойност чрез принос към разпространението на знания за процеса по извеждане за всички държави членки на Европейския съюз в изпълнение на Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета от 25 януари 2021 година.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/eu-nuclear-decommissioning-knowledge-management/knowledge-products_en

 

 


2


2023-03-21 14:39:30