Областна администрация връща решение на Общински съвет- Мизия

 Областна администрация връща решение на Общински съвет- Мизия

Какво предстои коментира кметът на община Мизия - Валя Берчева

 

Областна администрация Враца е върнала решение на Общински съвет-Мизия за кредит от фонд „ФЛАГ“, взето на сесията на 17 февруари, средствата от които да се използват за проектиране.

Те са в размер на 522 хиляди лева и са за изготвяне на 9 работни проекта за следните важни обекти:

- „Доизграждане, реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Крушовица, общ. Мизия“;

- „Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия“;

- „Изграждане на център за рециклиране на строителни отпадъци в гр. Мизия“;

- „Рекултивация на депо за битови отпадъци“;

- „Изграждане на канализационна система на територията на гр. Мизия“;

- „Изграждане на велоалея на територията на гр. Мизия“;

- „Извършване на основен ремонт на сградата на НЧ „Просвета 1915“ в гр. Мизия“;

- „Изграждане на зона за спорт и отдих в с. Крушовица, община Мизия“;

- „Основен ремонт на лекоатлетическа писта и трибуни, находящи се в двора на Основно училище „Цанко Церковски“;

- Изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на общински клуб и прилежащата към него лятна градина, гр. Мизия“.

Основната причина от Община Мизия да потърсят кредит за разработването на проекти е липсата на собствени средства и неяснотата за общинския и държавния бюджет.

„Основната ни цел е да можем да кандидатстваме по повечето отворени мерки, както по Плана за възстановяване и устойчивост“, така и по Оперативните програми. По тях обаче има голяма несигурност, която се дължи на липсата на редовно правителство и парламент. Неяснотата по мерките и кратките срокове за кандидатстване налага да имаме изготвени работни проекти за всички основни за населените места обекти. Избрали сме най-приоритетните, след обсъждане с администрацията, с кметовете на села и общинските съветници, с нашите съграждани. Включили сме само проекти по мерки, които ще бъдат отворени през тази година.

За община Мизия е жизнено важен всеки проект и всяко спечелено финансиране, тъй като горецитираните проекти са от полза на местната общност. През предишния програмен период са пропуснати много възможности!“, споделя кметът Валя Берчева.

„Тези девет проекта са най-важните- да довършим водопроводната мрежа в Крушовица, за да можем да асфалтираме, да довършим канализацията на Мизия, да продължим асфалтирането на улиците и да направим вътрешен ремонт на читалището в Мизия, както и голям парк вдясно до входа на Крушовица, тъй като в другите села има хубави паркове.

Проектът за велоалея цели да превърне цялата община в един вело маршрут, който да свързва вело евро 6 с Ботевия път и бившата жп линия между селата от Липница през Крушовица до Мизия и така да се открият десетките забележителности на общината. Два проекта са екологични и са свързани с решаването на проблемите със сметищата и преработката на отпадъци, а последният е за нова писта и трибуна, където да тренират мизийските лекоатлети, които ни носят медали“, споделя кметът Валя Берчева.

„Вярно е, че по кредитът с фонд ФЛАГ ще има лихви, но в голяма част от схемите е заложено проектирането да бъде покрито от средствата по проекта и се надявам, че на практика по-голямата част от средствата ще бъдат възстановени от програмите. Но с този кредит от 522 хиляди лева ние ще привлечем с готовите проекти десетки милиони външно финансиране. Но най-важното е, да не пропуснем възможностите за развитие, защото Мизия няма време за губене. След наводнението, след КОВИД-пандемията, след пропуснатия програмен период, жителите ни искат да има развитие. И аз като кмет, и администрацията, и общинските съветници сме убедени, че тези проекти са не само необходими, те са задължителни, за да можем да се развиваме“, уточнява Берчева. „Не е заплашено и финансовото състояние на общината, защото до септември тази тази година ще завърши изплащането на кредита от 1.2 милиона лева, който наследихме от предишното ръководство и който редовно и коректно погасявахме“, уточнява тя.

Със Заповед № ПО-07-4/13.03.2023г. на Областния управител на област Враца е върнато Решение № 433/23.02.2023г., с което ОбС Мизия е дал съгласие на Община Мизия да поеме гореописания дългосрочен общински дълг.

Мотивите за връщането на решението, че Общински съвет Мизия е допуснал нарушение на разпоредбата на чл. 17а, ал. 1 от ЗОД, а също така е приел и че изработването на проекти с цел бъдещо кандидатстване по своето същество е бъдещо несигурно събитие и съответно не е обвързано с финансирането на вече одобрен проект.

Общинска администрация Мизия счита, че действието на представителите на Областна администрация Враца е неправомерно, предвид това, че предложението за поемане на дългосрочен общински дълг е чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, която институция е част от сектор „Държавно управление“. В този случай следва да се вземе предвид, че Решението на ОбС Мизия е взето в изпълнение на чл. 32 от ЗПФ и следва да се приложи хипотезата на чл. 17а, ал. 2 от ЗОД във връзка с чл. 32 от ЗПФ.

"Нямаме време за губене, защото вече сме загубили достатъчно!

Разчитам на общинските съветници от Общински съвет Мизия да препотвърдят върнотото решение.
Разчитам на тяхната будна съвест. Разчитам на тяхното желание община Мизия да продължи да се развива. Разчитам на това, че те също мислят за по-доброто бъдеще на всички ни!

Приканвам всички граждани и заинтересовани лица, на организирана среща на 28.03.2023г. от 16:30 часа с цел пълноценна информираност по отношение на проектите, по които Общинска администрация Мизия работи към настоящия момент и такива, по които има намерения да кандидатства с проектни предложения", заявява кметът Валя Берчева.

 
2023-03-21 11:12:37