Разместиха магистрати в съдилищата в Оряхово и Козлодуй

Разместиха магистрати в съдилищата в Оряхово и Козлодуй

Съдийската колегия на Висшия съдебен премести магистратът Борислав Методиев в Районен съд – Козлодуй, на длъжност „съдия” в Районен съд – Оряхово, а Николинка Крумова, която е съдия в правораздавателната институция в Оряхово, отива на същата позиция в съда в Козлодуй, с ранг „съдия в АС“. Разместването е факт, считано от датата на встъпване в длъжност. На преместените магистрати е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. Решението е по повод подадените от двамата магистрати заявления за размяна.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. С това разместване съдийският състав на РС- Козлодуй става изцяло дамски.
2023-03-17 09:32:53