Грижи по домовете ще получават жители на община Бяла Слатина

Грижи по домовете ще получават жители на община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина и Министерство на труда и социалната политика сключиха Административен договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Бяла Слатина“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

Проектът е на стойност 852 231,46 лв., 100 % БФП.

 Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на територията на Община Бяла Слатина. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция. Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Срокът  за изпълнение на проекта е 12 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 01.05.2023 г.

 

 
2023-03-15 11:42:04