Врачанско училище става част от национална кампания

Врачанско училище става част от национална кампания

В НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца, започва кампания за изграждане и затвърждаване на позитивната среда в училище, част от поддейност 6.3 на Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година. В кампанията са заложени разнообразни дейности, които имат за цел да приобщят родителите към училищния живот, да ги направят съпричастни към различни моменти от него и заедно да изградят една позитивна среда за учениците. Стартирането на проекта е предвидено за края на март, когато училището ще бъде домакин на среща, на която по иновативен начин, пред родителите ще бъдат поставени за разглеждане важни въпроси и актуални теми от образователния процес, от гледна точка на емоционалното израстване и развитие.

В следващите дейности ще се продължи линията на доброто партньорство между семейството и учителите. Срещите ще бъдат проведени на нетрадиционни места, за да се излезе от познатата рамката и по този начин да се провокират интересни моменти, които да затвърдят изградените отношения и доверие.

Проектът се осъществява с подкрепата на РУО-Враца и целта му е да се подпомогне активното взаимодействие между учители, родители и ученици в дългосрочен план, което да улесни социалната адаптация в училище и да създаде сплотена, отговорна общност.

 
2023-03-14 10:06:17