Канят земеделци на информационна среща

Канят земеделци на информационна среща

Националната служба за съвети в земеделието чрез своите Мобилни общински офиси продължава информационната за възможностите за финансиране на земеделските стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Информационната кампания се финансира по проект „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 На 15 март в Мизия от 9.30 часа, НССЗ и експертите от Мобилен общински офис организират в зала на читалище „Просвета-1915“, ул. „Петко Банков“ 4А, информационно събитие, на което участниците ще се запознаят с условията за прилагането на интервенциите от новия план, както и с т.нар. „условност“, включваща законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята.

 Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с  изискванията за изпълнение на вече одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. и подмерки 22.1. и 22.2. относно извънредно временно подпомагане за преодоляване от последиците от руското нашествие в Украйна от ПРСР 2014-2020 г.

 

Акцент на информационното събитие са следните теми:

₋ интервенции под формата на преки плащания – основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, плащания за дребни и млади стопани;

₋ новата зелена архитектура – схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните – еко схеми;

₋ обвързано с производството подпомагане на доходите;

₋ преходна национална помощ;

₋ интервенции за развитие на селските райони, в т.ч. свързани със задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението – биологично растениевъдство, биологично пчеларство, подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и други;

₋ интервенции за развитие на селските райони, в т.ч.: инвестиционни интервенции, стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, подпомагане на много малки земеделски стопанства и др.

 Всички презентации от проведената национална информационна кампания ще бъдат предоставени за ползване  на земеделските стопани.

 

 
2023-03-10 13:11:16