Земеделската гимназия в Кнежа става високотехнологичен център

Земеделската гимназия в Кнежа става високотехнологичен център

 

ПГЗ “Стефан Цанов“ – гр. Кнежа е на четвърто място в списъка от 28 професионални гимназии, получили статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Тези училища ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Те ще бъдат оборудвани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Подкрепени ще бъдат дейности за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и ремонт, реконструкция, основно обновяване на училищна образователна среда. Общият бюджет е 96 960 000 лева с ДДС, като максималното финансиране за един център е 3 462 857 лева с ДДС.

Обявяването на процедурата се очаква през февруари, а изпълнението на дейностите по нея ще стартират през юни – юли 2023 г. Определените от МОН 28 професионални гимназии (по една във всяка област в страната) са преминали през комплексна оценка по критерии, отнасящи се до спецификите на училището, адаптивността им към настъпващи промени, финансов капацитет, капацитет на училището да отговори на нуждите на региона от кадри, възможности за установяване на партньорства и работа в мрежи и др.

ПГЗ “Стефан Цанов“-Кнежа получи акредитация по Европейската програма „Еразъм +“ за професионалното образование на учениците от училището. Акредитацията безспорно носи ползи за училището, защото предоставя възможност да се провеждат практики на учениците в Европа. Досегът с различните държави обогатява практиката и живота на хората. През следващите пет години учениците ще имат улеснен достъп да кандидатстват за провеждане на международни практики в чужбина. Училището има богат опит в работата по международни проекти за обмен и сътрудничество в професионалната образование и училищното образование. През учебната 2022/2023 година предстои провеждане на международна практика през месец юли и септември на 44 ученика и 10 учители в град Брага Португалия.

             ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа е училище с над 110-годишна традиция в областта на професионалното образование и обучение. Към днешна дата в ПГЗ „Стефан Цанов“ се обучават 427 ученици в дневна, дуална и задочна форма на обучение, разпределени в 21 паралелки от VIII до XII клас, които се обучават в едносменен режим на кабинетна система.

ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа е с изцяло обновена сграда след реализиран проект на стойност 1 300 000 лева от ОП; Региони в растеж. Материалната база на гимназията покрива най-новите изисквания за провеждане на учебен процес. Включва:

газифицирана и обновена учебна сграда на три етажа с 20 специализирани кабинети по: български език и литература, математика, история и цивилизации, биология и химия, английски език, руски език, физика, икономика, растениевъдство, трактори и автомобили, селскостопански машини, безопасност на движението по пътищата, техническо чертане, три компютърни кабинети, свързани в мрежа, кабинет по животновъдство и растениевъдство, както и конферентна зала, актова зала, столова, библиотека с над 7 хиляди тома, медицински кабинет, кабинет на педагогическия съветник, физкултурен салон с две съблекални и помещение за учителите, две спортни

площадки, учебен полигон. Учебните кабинети на ПГЗ „Стефан Цанов” са изяло обновени и разполагат с интерактивни дъски, LCD екрани, табла, дидактически материали и пособия със сбирки от различни материали, схеми, макети и други.

Училището осигурява професионална подготовка на учениците, която да съответства на специфичните изисквания, определени със съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия. Материалната база на ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа включва и учебни работилници със специализирани кабинети за провеждане на учебна практика по: растениевъдство, животновъдство, кабинет по готварство, два кабинета по програмиране, оборудван кабинет по автотранспортна техника по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”.

„За провеждане на практическите занятия с учениците разполагаме с необходимата техника за осъществяването им в реални условия. Училището разполага с 833 дка земя, на която отглеждаме предимно пшеница, царевица, слънчоглед, грах и др. Обработката на училищната земя в часовете по учебна и производствена практика се извършват с голям интерес от учениците, поради наличието на съвременна техника: трактори „Mc Cormicк“ С-105 МАХ с GPS навигация, ТК 80, Т 150 К, ремаркета, плугове/навесни и полунавесни/, култиватори, брани /дискови и зъбни/, сеялки /за редовна и точна сеитба/, сламопреса, косачка /навесна/ и комбайн Claas Lexion 430 с приспособление за слънчоглед и пшеница, влагомер. За обучение на учениците, получаващи категория „В“ са осигурени четири учебни автомобила. Новозакупени са две учебни коли през 2021 г. и 2022 г. - учебна кола „Дачия Логан“, „Дачия Stepway“, „Ситроен“ и „Дачия Сандеро“. Модернизирането на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи на преподаване и високият професионализъм на учителите отговарят на най-новите изисквания за високо качество на обучението.

Има обособен корпус от училището с налични лаборатории и работилници, които се нуждаят от модернизиране на оборудването или от частичен ремонт на помещенията, както и допълнителен капацитет за създаване на нови пространства на практическо обучение за нововъзникващи професии. По учебна практика растениевъдство се използва един учебен кабинет в учебно хале за изучаване на дисциплини като:

- растениевъдство, растителна защита, агрохимия, агроекология, основи на земеделието, почвознание, биологична растителна защита, биологично земеделие, растениевъдство и др. оборудвани с табла, нагледни материали, дидактически материали и пособия.

По учебна практика автотранспортна техника се използва един учебен кабинет в учебно хале за изучаване на дисциплини като:

- двигатели с вътрешно горене, обслужване и ремонт на автотранспортна техника,

диагностика на автотранспортна техника и др. оборудвани с подемник, машина за

баланс на гуми, машина за монтаж и демонтаж на гуми, компресор, компютърна

диагностика, табла, и макети оборудван по проект „Подкрепа за дуалната система на

обучение“.

По учебна практика по специалност механизация на селското се използват три учебни кабинета в учебно хале за изучаване на дисциплини като:

- трактори и автомобили, диагностика и ремонт, селскостопански машини, лаборатория по трактори и автомобили, лаборатория по селскостопански машини, експлоатация на земеделска техника, земеделска техника, работа с машинно - тракторни агрегати, металообработване и др. оборудвани с табла, макет на двигател с вътрешно горене, нагледни материали, инструменти, дидактически материали и пособия.

По учебна практика по специалност селски туризъм се използва напълно нов кабинет по готварство с осем работни места за изучаване на дисциплини като:

- гостоприемство в туристическата индустрия, бит и култура, допълнителни дейности в

туризма, организация и функциониране на хотела и др. с подсигурени 8 работни места

и оборудван с готварски печки, работни плотове, абсорбатори и др.

За провеждане на учебните практики по работа с машинно тракторни агрегати, селскостопански машини, растениевъдство и за обработката на 830-те дка земя, училището разполага с машинотракторен парк с трактори – McCormich, ТК 80, Т 150 К,

ремаркета, прикачен инвентар – плугове /навесни и полунавесни/, 2 бр. култиватори,

брани /дискови и зъбни/, сеялки/ за редова и за точна сеитба /, сламопреса, косачка

/навесна/, комбайн Claas Lexion 430, приспособление за слънчоглед“, съобщи директорът Светлана Калапишева.

 

 


2
3
3
5
8
9


2023-01-23 13:19:13