30 елени лопатари са настанени в съоръжение в защитена Зона 'Врачански Балкан'

30 елени лопатари са настанени в съоръжение в защитена Зона 'Врачански Балкан'

На 10 януари 2023 г. в специализирано съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари „МЪТНИЦА“ бяха настанени 30 елена. Съоръжението е изградено на територията на Защитена зона (ЗЗ) „Врачански Балкан“, обявена по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици. Предназначението му е за осигуряване естествена хранителна база за лешоядите, чрез създаване на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата на елени лопатари. Чрез специализирано оборудване ще се осъществява наблюдение за събиране на информация, обобщаване и анализ относно динамиката на популацията от елен лопатар и състоянието на черния лешояд.

Съоръжението и елените са осигурени по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, с бенефициент Национално –ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС – СЛРБ), финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Също така по проекта са осигурени фуражи за подхранване на елените - царевица, овес, люцерново сено, сол. Осигурено е наблюдение със специализирано оборудване, а за осъществяването на охраната НЛРС - СЛРБ е сключил договор с изпълнител, който да осъществява и санитарни и ветеринарни грижи за елените, поддръжка на съоръжението и проследяване процесите по развитие на основните стада и динамиката на популацията от елен лопатар.


1


2023-01-11 20:16:54