Предоставят топъл обяд чак до 2025 г в Берковица

Предоставят топъл обяд чак до 2025г в Берковица

Официално бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ с Община Берковица по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.
Предоставянето на „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд” стартира от 01.10.2022 г.
Основната цел е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 50 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Храната се приготвя всеки работен ден в „Домашен социален патронаж“ – гр. Берковица. Порциите включват супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
Целевите групи, които могат да получат подкрепа по проекта са:
• лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и не получават подкрепа от близките си;
• лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
• лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия;
• лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
• скитащи и бездомни лица;
• лица от уязвими групи.
Общата стойност на проект BG05SFPR003-1.001-0116 „Топъл обяд в Берковица” е 137 712,00 лв., финансирани от Европейски социален фонд плюс по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.
Срокът на изпълнение на договора е до 30.09.2025 г.
2023-01-05 10:01:02