Д-р Кети Ценова: Належаща е смяна в режима на финансиране на областните болници

Д-р Кети Ценова: Належаща е смяна в режима на финансиране на областните болници

Врачанската МБАЛ „Христо Ботев“ е с нов изпълнителен директор. Д-р Кети Ценова е назначена на поста до провеждането на конкурс. Лечебното заведение е едно от най-невралгичните в страната. Какви са дълговете към момента, как лекари и пациенти ще изкарат зимата и от какво ще се наложат икономии, какво налага тегленето на нови заеми  и защо медицинските специалисти продължават да излизат на протести. С тези въпроси се обърнахме към изпълнителния директор на най-голямата областна болница в Северозапада д-р Кети Ценова.

Д-р Ценова,  в какво състояние поехте МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца?

МБАЛ „Христо Ботев“АД - Враца е с натрупани в последните 2 десетилетия финансови проблеми, които и към момента не са разрешени. Общите задължения, включително просрочените са обществено достъпна информация, която Вашата медия вече предостави на читателите. Финансовият резултат в последните две години е негативен, като за загубата нараства почти двойно ако се сравняват 2020 и 2021 г. В рамките на настоящата година по тримесечия е отчетен разход, който е 110 – 115 % от приходите. Това формира загуба от около 600 000 лв. за деветмесечието на 2022 г. Трябва да се отбележи, че днес ситуацията е подобна за почти всички областни болници, което прави неотложна смяната на модела на финансиране за този вид лечебни заведения за болнична помощ.

Какви са задълженията на лечебното заведение към момента?

За деветмесечието на 2022 г. са 18 811 136, като има леко намаление в сравнение с полугодишния отчет, когато сумата е била 19 185 965.

Налага ли се тегленето на нови заеми?

Не се обсъжда теглене на нови кредити. Има  решение на Министерски съвет от юли месец, тази година, съгласно което  ББР предлага дългосрочно финансиране на многопрофилни болници за активно лечение с разкрити „Спешни отделения“, които са обект на провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници (Болници със системно значение за регионите – БСЗ). Програмата включва инвестиционни и/или оборотни кредити за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги. Има обаче определени условия за кандидатстване, на всички от които МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца отговаря, с изключение на  изискването кандидатите „да притежават реалистичен положителен паричен поток“. Едва при промяна в това отношение може да се мисли за нов кредит. За външно финансиране по-скоро се търсят варианти за включване в проекти и програми, финансирани от ЕС. Тук проблема е, че отворените за кандидатстване в момента са за малки и средни предприятия. МБАЛ „Христо Ботев“ АД е голямо предприятие, съгласно Закона за публичните предприятия и Закона за малките и средните предприятия, а средно по Търговския закон. Многото и разнородни законови  и подзаконови актове, според които функционират лечебните заведения е един от проблемите в здравеопазването.

Как се справяте с вноските по кредита?

По настоящия кредит вноските се погасяват редовно, с тази особеност, че през м. септември 2022 г. е  направено предоговаряне, с което сумите са намалени за период от 6 месеца, като се внася 40% от дължимата главницата. Това облекчава лечебното заведение за зимния период, когато разходите са по-големи.

С какви проблеми и трудности се сблъсквате в работата си?

Основните проблеми са финансови. На първо място ще отбележа невъзможността да се повишат заплатите на персонала. Това крие опасности  от демотивация и загуба на кадри. За сега няма недостиг на лекарства, консумативи, средства за дезинфекция и т.н. Но разходите по всички направления се налага много строго да се прецизират. Същевременно има безкрайни изисквания на нормативната база, съгласно които се правят разходи за дейности, от които няма приходи, или приходите са недостатъчни да се издържа конкретната структура. Така например в дейността на областна болница задължително се включва наличие на Отделение по спешна медицина, по трансфузионна хематология, имаме и Отделение по съдебна медицина, но финансирането на дейността им е оскъдно до никакво.

Какво мислите за протестите на медицинските специалисти?

Протестите са с искания за справедливо заплащане. Тези искания по принцип подкрепям и за краткото време, в което съм в МБАЛ „Христо Ботев“ съм направила първите стъпки.

Провеждат се  срещи на ръководството по отделения за обсъждане на възможности за повишаване на приходите и прецизиране на разходите. Разработват се варианти за допълнително материално стимулиране при постигане на предварително заложени показатели, обсъждат се промени във вътрешните правила за работната заплата. Направи се ревизия на длъжностното разписание и се извършиха частични размествания с цел по-ефективно използване на служителите и намаляване на извънредния труд. Извършва се анализ на разходите с цел установяване на възможности за намаляването им. Така споменатите дейностите ще се прилагат и ще се допълват, но становището на Съвета на директорите на „МБАЛ  - Христо Ботев" АД е, че без корекция на цените на клиничните пътеки е малко вероятно да се осигури необходимият финансов ресурс за достигане на заложените в КТД нива на основните заплати. Уместно би било и адекватно финансиране на дейностите, възложени от държавата -  работата на Отделение по Спешна медицина, Отделение по съдебна медицина, Отделение по трансфузионна хематология.

 

Идва зима. Ще се налага ли икономии за сметка на отоплението в здравното заведение?

Не предвиждаме да стоим на студено, както персонала, така и пациентите. Разумна употреба на енергоизточниците обаче е силно наложителна, в противен случай парите ще отиват за доставчиците на електро и топлоенергия, вместо за заплати.

Има ли недостиг на кадри в МБАЛ „Христо Ботев“?

Засега няма недостиг, отделенията са окомплектовани с изключение на Отделение по спешна медицина, където от 7 лекарски длъжности са заети 2,5.

Стигат ли до Вас сигнали за корупция в болницата?

Не. Не са стигали до мен сигнали за корупция нито за месеца, в който съм изпълнителен директор, нито при предходната ми работа за МБАЛ „Христо Ботев“ АД като директор направление „Медицински дейности“.

Кога ще бъде реализиран дългоочаквания ремонт на родилното отделение?

Ремонт и реконструкция на отделението е бил заложен и в настоящата година като искане към Министерството на здравеопазването за капиталови разходи. Не са отпуснати средства, в началото на следващата година отново ще кандидатстваме. Търсим варианти и за други източници на финансиране. Ще вмъкна, че от страна на здравното министерство са одобрени голяма част от заявените средства за капиталови разходи за 2022 г, като вече има сключени договори за смяна на рентгенова тръба за Отделението по образна диагностика и за нов асансьор. Работи се по още 5 позиции, за които ще дам повече информация при обявяване на обществените поръчки.

 

Интервю на Ани САМАРДЖИЙСКА

 

 

 
2022-11-30 09:25:54