Министерство дава пари за участие в състезания

Министерство дава пари за участие в състезания

Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Децата и спортният клуб” за подпомагане участието на деца в спортни прояви през 2023 г., съобщи експертът в ММС Мария Георгиева.

Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие. Предоставя се възможност на спортните клубове от страната за организиране и провеждане на 1 (едно) детско спортно състезание/проява по вид спорт, съгласувано със съответната спортна федерация или включено в държавния й спортен календар. Размерът на средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб по Програмата е увеличен от 10 000 на 15 000 лв.

През 2023 година спортните клубове ще получат повече средства за възнаграждения на съдийски състав, медицинско осигуряване, помощен персонал, награди и за ползване на спортна база. В тази връзка всички образци на документи за кандидатстване и за отчитане по Програмата са със съществени промени. Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 16- ти януари 2023 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща. Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2023 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Децата и спортният клуб” 2023 г
2022-11-23 12:41:36