Фонд за подкрепа на местни инициативи правят в Лом

Фонд за подкрепа на местни инициативи правят в Лом

Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд за подкрепа на местни инициативи, чиято цел е да се надгради и затвърди модел на местно развитие, основан на местни ресурси и бизнес приеха на свое редовно заседание общинските съветници от Лом. Прита бе и програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост на Община Лом през 2022 г. Запазване на самостоятелна паралелка с пълняемост под минималния брой ученици за учебната 2022/2023 г. в ПГ "Найден Геров" също бе сред точките в дневния ред на заседанието, която беше одобрена от местния парламент. Бяха представени за одобрение и пазарните оценки на имоти, включени в програмата за управление и разпореждане с общинските имоти за продажба през 2022 г., както и кандидатстване на Община Лом с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  
2022-10-31 11:30:38