Хазната във Вършец с повече приходи от туристически данък

Хазната във Вършец с повече приходи от туристически данък

Във Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2021 г. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец, зам.-кметовете Петър Стефанов и Георги Янкулов, общински съветници, кметове на кметства и служители от общинска администрация Вършец.

Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2021 г. беше презентирано от Красимира Тачева – директор на дирекция “Обща администрация” и гл. счетоводител на общината. Изпълнението на бюджета за отчетния период възлиза на 10 214 063 лв., което представлява 76% спрямо годишния разчет стана ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи –данъчни и не данъчни са в размер на 2 313 150 лв. Събираемостта на местните данъци е 96,45% ,а на не данъчните приходи – 92,78%. Внесеният в общинската хазна туристически данък е в размер на 44 682 лв. при 39 116 лв. през 2020 г. Постъпленията от „Такса битови отпадъци” са в размер на 703 886 лв., което представлява 91,41 % от уточнения план, при събираемост от 85% за 2020 година.

Разходите по бюджета на общината са в рамките на постъпилите приходи, като не са допускани преразходи по дейности и параграфи.

Изпълнението на инвестиционната програма е в размер на 1 130 230 лв. като през отчетната година постъпиха допълнителни целеви трансфери от Републиканския бюджет , което доведе до нейната актуализация с нови обекти. Същите останаха преходни за 2022 г. и с осигурено финансиране от преходния остатък по сметките за капиталови разходи, в размер на 1 001 123 лева. Община Вършец е приключила 2021 г. без общински дълг.
Наличността по бюджетните сметки на общината към края на годината е 22 477 656 лв.
2022-10-03 15:23:54