Вършечко училище ще е с маломерни паралелки

Вършечко училище ще е с маломерни паралелки

Заседание проведе Общински съвет – Вършец.
Приет бе планът за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. Местните парламентаристи гласуваха извършването на промяна в тазгодишния бюджет.
Съветниците взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. Местните парламентаристи гласуваха актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., както и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на община Вършец за отдаване под наем на 1 кв. м. от поземлен имот, представляващ разширението на бул. “България“ за монтиране на зарядна колонка за електрически превозни средства.
Общински съвет – Вършец определи размер на финансиране за второто шестмесечие на 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец. Сумата за футболния клуб на Вършец е 5 000 лв., а за клуба по конен спорт са 2 000 лв.

Утвърдени бяха 3 маломерни паралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец за учебната 2022/2023 година в рамките на утвърдения бюджет на училището и численост на персонала, без допълнително финансиране от общинския бюджет.
2022-09-05 09:52:35