Професионална гимназия по каменообработване - с. Кунино обявява

ОБЯВЛЕНИЕ


Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино

На основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост и ЗАПОВЕД №347/24.06.2022 г. на Директора на ПГКО-с. Кунино.

ОБЯВЯВА 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне под наем на: Гараж, с площ 68 кв.м., масивна конструкция, намираща се на територията на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА – Обект изработка на скулптури, каменоделни изделия и др.

СРОК за отдаване под наем: 3 /три/ години.

ВИД НА ТЪРГА: търг с тайно наддаване.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска –70 /седемдесет/ лв. без ДДС.. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и други.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Депозитът в размер на 1 000 /хиляда/ лева се внася в касата на ПГКО – с. Кунино с основание – участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – работилница.

МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: Закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията от Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА: С предварителна заявка от 9.30 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден до деня предхождащ деня на търга. За контакти – тел. 0889246893 – лице: Даниел Кралев

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: Всеки работен ден до деня преди провеждане на търга в деловодството на ПГКО-Кунино

При приемане на предложението върху плика се отбелязват – вх. №, датата и часа на представянето му.

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17:00 ч. на 25.07.2022 г.
2022-07-20 09:52:50