Губернатор стопира финансирането на спортните клубове в Бяла Слатина

Губернатор стопира финансирането на спортните клубове в Бяла Слатина

Със своя заповед № РД-100/11.07.2022 г. областният управител Стефан Красимиров отмени Заповед  на кмета на Община Бяла Слатина, с която е утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за спортните клубове за 2022 г., като незаконосъобразна. Мотивът за отмяната е, че кметът Иво Цветков не е спазил собствената си заповед, с която са утвърдени условията, правилата и критериите за разпределение на средства от общинския бюджет за подпомагане на спорните клубове.

Видно от Протокол от проведена на 3 май 2022 г. среща с представители на спортните клубове за разпределяне на средствата от общинския бюджет за спорт за 2022 г., седем от  тринадесетте клубове, подали заявление за финансиране, не следва да получат такова финансиране, съобразно разписаните и утвърдени със Заповед № 153/20.04.2022 г. на кмета на Община Бяла Слатина правила.

Въпреки това е издадена Заповед № 167/04.05.2022 г. на кмета на Община Бяла Слатина, с която е утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за  всички спортни клубове за 2022 г. Така направеното разпределение на финансови средства  е при явно   нарушение на приетите правила за разпределение на финансови средства от общинския бюджет на Община Бяла Слатина за спортните клубове за 2022 г. С отменената заповед са предоставени  средства на спортни клубове, които не отговарят на разписаните критерии за предоставяне на финансова помощ. Този явен порок на оспорения административен акт води до неговата незаконосъобразност. По тези причини областният управител упражнява правомощието си по чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА и отменя заповед № 167/0405.2022 г. на кмета на община Бяла Слатина.

Няма пречка да бъде извършено ново разпределение, включително и чрез предварителна промяна на критериите, която би могла да даде възможност за финансиране на всички клубове. Това е в оперативната самостоятелност на кмета на община Бяла Слатина.

 
2022-07-14 14:26:32