Правят фотоволтаични централи край Вършец

Правят фотоволтаични централи край Вършец

Проведоха редовно заседание на Общински съвет – Вършец.
Присъстваха 13 съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общинският съвет даде съгласие Община Вършец да се включи с територията на всички населени места, влизащи в административно-териториалните граници на общината, в местно партньорство с водещ партньор Община Борован, за кандидатстване с проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Общински съвет – Вършец гласува актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2022 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец.

Съветниците разрешиха изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване с ел. енергия и вода, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.58.216 по КК и КР на гр.Вършец с ново предназначение „за складова база и фотоволтаичен парк“.

Общински съвет – Вършец разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план-схема за техническата инфраструктура за свързване с електрически кабел на поземлен имот по кадастралния план на с. Долно Озирово за изграждане на фотоволтаична централа.

Такава ще има и във Вършец.
Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на открит конкурс за продажба на 330 куб.м., стояща дървесина на корен.
2022-06-29 11:36:54