»ван —пасов: «атвор се управл€ва с ред и дисциплина!

»ван —пасов: «атвор се управл€ва с ред и дисциплина!

»ван —пасов от 1 година е началник на «атвора във ¬раца. —рещаме се с него, за да разберем лесно или трудно се управл€ва м€сто за лишаване от свобода, какви са най-честите трудности, с които се сблъсква в работата си и предстои ли да извърши промени в м€стото за лишаване от свобода.

 

√-н —пасов, от 1 година сте директор на «атвора във ¬раца, защо решихте да кандидатствате за този пост?

 

ѕрез 2021 г., след близо 16 години работа на различни изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на ќƒћ¬– -¬раца, реших, че е време за пром€на и ново предизвикателство. ƒлъжността „началник на «атвора ¬раца“ бе вакантна от н€колко месеца и тъй като притежавам съответното образование, прецених, че възможността е подход€ща, а и това е форма на кариерно развитие за мен.

 

“рудно или лесно се управл€ва м€сто за лишаване от свобода?

 

«а мен м€стото за лишаване от свобода, в случа€ «атворът във ¬раца и неговите структурни звена, се управл€ва лесно, стига да си създал необходимата организаци€ на работата, част от ко€то е наличието на ръководен екип, на който да разчиташ и да си въвел €сни и конкретни правила. «а да е лесно управлението, тр€бва да има ред и дисциплина, както при лишените от свобода, така и при надзорно-охранителни€ състав и стриктно спазване на действащата нормативна уредба.

 

 акви са най-честите трудности, с които се сблъсквате в работата си?

 

Ќай-големите трудности са свързани с трудната поддръжка на големи€ сграден фонд, който е много остар€л и амортизиран и битовите услови€ в помещени€та на лишените от свобода. √ол€ма трудност представл€ва и медицинското обслужване на лишените от свобода, поради липсата на щатни лекар, психиатър и стоматолог.

 

»ма ли недостиг на надзиратели във ¬раца?

 

—поред мен към момента н€ма недостиг на надзиратели, имало е неправилно разпределение на работата между надзорно-охранителни€ състав, като към момента е налице оптимизиране на дейността в тази посока и мисл€, че проблемът ще бъде решен.

 

 

 олко човека изтърп€ват към момента наказани€та си в «атвора във ¬раца?

 

÷ифрите се промен€т ежедневно, но за период от 1 година варират между 410-430 лишени от свобода, настанени във всички структурни звена – корпус на затвора, следствен арест, ѕоправителен дом и две затворнически общежити€ в Ѕойчиновци.

 

 акви са услови€та, в които живе€т лишените от свобода и случвало ли се е при ¬ас да постъпват оплаквани€ от затворници за мизери€ и тормоз от страна на надзирателите?

 

”слови€та за живот на лишените от свобода са нормални – спалните помещени€ са за по 3-4 човека, като вс€ко едно е със собствен санитарен възел, отопл€ваме ги с локална парна централа. Ќа т€хно разположение са помещени€, които да използват за готвене, а също така и библиотека, а в двора има фитнес зала, параклис и магазинче. „истотата и състо€нието на спалните помещени€ зависи от отношението към материалната база и хигиенните навици на самите лишение от свобода.

ќплаквани€та за тормоз от страна на надзиратели са единични случаи, като при вс€ко едно се извършва проверка и при констатирани нарушени€ се налагат съответните дисциплинарни наказани€. »маме наказани служители, има и служител дисциплинарно уволнен за физическо насилие над лишен от свобода. »звън търсенето на дисциплинарна отговорност за всеки един такъв случай, незабавно уведом€ваме и компетентната прокуратура.

 

Ќапоследък често се говори, че храната за полицейските кучета, които работ€т към затворите е два пъти по-скъпа от дажбата на лишените от свобода. ѕо този повод бихте ли казали колко струва един храноден на един затворник?

 

≈дин храноден на лишен от свобода варира от 6,50 до 8 лева, в зависимост от това дали е трудово ангажиран, какво е естеството на работата и дали има специална диета по здравословни причини. —тойността на храната, с ко€то се храни едно служебно куче, е около 1,50 лева на ден.

 

 олко затворници месечно подават молба за помилване или намал€ване на присъдата и колко от т€х са уважени?

 

ћолби за помилване изготв€т лишените от свобода с доживотни или много големи присъди, като за миналата 2021г. са изготвени 20 бр., но н€ма уважена такава. Ќ€ма процедура за намал€ване на присъдата, а има такава за условно предсрочно освобождаване – за 2021 г. са подадени 238 молби и ќкръжен съд ¬раца е уважил 98 бр. от т€х.

 

¬ гол€ма част от «атворите в страната има Ѕ€ла книга, в ко€то се вписват опитите за б€гства от лишените от свобода. »ма ли такава във ¬раца и колко опити за б€гства от страна на лишени от свобода са отразени в не€?

 

¬ наши€ затвор н€ма такава „Ѕ€ла книга“, но при всеки опит за б€гство, с мо€ заповед, се определ€ комиси€ за извършване на проверка на охранителните съоръжени€ и действи€та на надзорно-охранителни€ състав. ƒокладите от проверките, в които са отразени пропуските в охраната и препоръките за отстран€ването им, се съхран€ват и това е нашата своеобразна „Ѕ€ла книга“.

 

 акво е състо€нието на училището към «атвора и колко човека се обучават в него?

 

—ъсто€нието на училището е много добро, в него се обучават над 120 лишени от свобода, като показателно за качеството на учебни€ процес е и обсто€телството, че лишени от други затвори се мест€т в «атвора ¬раца за продължаване на образованието.

 

 

 акво налага откриването на «атворническо общежитие от открит тип във ¬раца?

 

Ќие н€ма да откриваме ново затворническо общежитие във ¬раца, защото такова винаги е съществувало – т.нар.  ерамична фабрика. Ћишените от свобода от открит тип, които го обитаваха, към момента временно са настанени в гр.Ѕойчиновци.  огато новата сграда / бивша ћетереологи€/  стане готова – те ще бъдат настанени в не€, това ще бъде пром€ната. “о ще бъде с капацитет 250 лишени от свобода и ще отговар€ на всички европейски изисквани€. —редствата за преустройството и ремонта за новите корпуси са безвъзмездна финансова помощ в рамките на ѕрограма „ѕравосъдие“ по Ќорвежки€ финансов механизъм 2014-2021. ќбектът е част от проект „ќсигур€ване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“, като в него са разписани още инфраструктурни обекти.

 

 

√-н —пасов, обмисл€те ли да извършите промени във врачански€ затвор и какви са те?

 

¬ много случаи н€ма нужда да извършваш промените, а те настъпват сами в следствие на множество причини - различна визи€ за работата, констатирани пропуски при дейността, нужда от пром€на. ѕри нужда от промени, ще бъдат извършвани такива с цел оптимизиране и подобр€ване на дейностите в «атвора-¬раца.

 

»нтервю на јни —амарджийска
2022-06-29 09:14:28