Проверка установи опасен язовир във Врачанско

Проверка установи опасен язовир във Врачанско

 Областният управител Стефан Красимиров се включи в проверката на язовир „Бързина“ между селата Ботево и Бързина,  община Хайредин, който е и  последният в каскада от 15 броя язовири, изградени в района. Проверката е част от дейността на назначената с негова заповед Междуведомствена комисия която следи техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Враца.

    Комисията е назначена на основание разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за водите,  Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и на Закона за защита при бедствия. Тя извършва обследванията по график в периода от 30.05 до 08.07.2022 г.

    Проверката на яз. Бързина отново потвърди, че има проблем с  техническото състояние на язовирната стена  и тя не може да изпълнява основното си предназначение – ретензия на високи води вследствие на интензивни валежи, снеготопене или комбинация от тях. През 2018г. правителството е отпуснало 3 млн. лева за ремонт на язовирите Бързина и Рогозен – 1. Тези ремонти са започнали още тогава и в края на 2019г. Рогозен – 1 е бил завършен и приет.  През пролетта на 2019 г. вследствие на високите води в дясната част на язовирната стена на Бързина обаче  се образуват каверни, което създава опасност от разрушаване на стената. Тогава експертен съвет взема решение ремонтът да бъде спрян, а стената да бъде прокопана.  Състоянието на язовирната стена на яз. Бързина в  този й вид представлява опасност при преминаване на високи води през прокопания участък да възникне аварийна ситуация и заплаха за населението. Евентуална приливна вълна няма как да бъде спряна или поне забавена.

    За довършване на този обект необходимата сума през 2019 г. е била 1 775 591.02 лева. Сега вероятно стойността ще бъде по-висока.

    Красимиров пое ангажимент да се запознае детайлно с казуса и в рамките на своите правомощия да предприеме действия за довършването на строителството.

    В 14-дневен срок от приключване на обследването комисията ще изготви констативен протокол по образец за всеки проверен обект, придружен с дигитален снимков материал.
2022-06-16 09:36:15