Платено лятно училище започва във Вършец

Платено лятно училище започва във Вършец

Проведе се заседание на Общински съвет – Вършец. На него присъстваха 13 общински съветници.  Приетият дневен ред беше от 16 точки.

Определени бяха  такси за посещение на Забавно лятно училище през 2022 г. към Център за подкрепа за личностно развитие. За ден ще се плащат по 10 лева, а за месец-100 лв.

Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.“ на община Вършец.

Дадено бе съгласие за продажба на 2 бр. недвижими имота с учредено право на строеж.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на община Вършец. Общински съвет – Вършец отпусна награди за зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и и помощ за дете сирак.
Определен бе и размер на финансиране, съгласно Бюджет на Община Вършец за 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец. За футболен клуб „Върпец 2012“ ще има 2 500 лева за завършване на пролетния полусезон и 500 лева за закупване на екипировка.


2022-06-03 10:58:03