Събраха читалищните дейци от белослатинско

Събраха читалищните дейци от белослатинско

В изпълнение на чл. 23, ал 1 от Закона за народните читалища, в залата на Общински съвет Бяла Слатина се проведе заседание на комисията, определена със заповед на кмета на общината, в която участват представители от всички читалища на територията на общината.

На присъстващите бяха връчени  копия от заповедта, след което беше представена информация относно общата субсидирана численост за читалищата на територията на община Бяла Слатина и разпределението на средствата предвидени в държавния и общинския бюджет за читалищна дейност за 2022г.

Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Общината за 2022г. за 40 субсидирани бройки е в размер на 494 940 лв., като до 31 март стандартът от 2021г. се запазва, а от 1 април 2022г. стандартът за 1 бройка става 12. 670лв., т. е. увеличен е с 1186лв. спрямо 2021г.

Разпределението на средствата от държавния бюджет е както следва:

До 31.03. 2022г. средствата са в рамките на 2871лв., а от 01. 04. 2022г.- 9502лв. за една субсидирана бройка, като в този стандарт са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, средства съгласно ЗЗБУТ и дейност.

Съгласно Решение на Общински съвет Бяла Слатина за приемане бюджета на Община Бяла Слатина за 2022г. подпомагане развитието на културната дейност в общината от собствени приходи за читалищата за 2022г. е определено дофинансиране в размер на 110 000лв., като в тези средства влизат 40 000лв. за ремонт на НЧ „Съединение- 1923“ с. Бърдарски геран.

 


2


2022-04-28 14:11:02