¬еликденски традиции и обичаи в с. —офрониево /—Ќ»ћ »/

¬еликденски традиции и обичаи в с. —офрониево /—Ќ»ћ »/

ѕрез учебната 2021/2022 година ќ” „ќтец ѕаисий“ с. —офрониево участва в Ќѕ „”частвай и промен€й – родител€т, активен партньор в училищни€ живот“.

ќсновните цели, които си поставихме са:

  • јктивното партньорство между учители, ученици и родители – предпоставка за качествен учебен процес, повишаване на учебните резултати, за подкреп€ща и безопасна среда;
  • ”частие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси;
  • ќсигур€ване на адаптаци€ и социализаци€ на учениците;
  • ¬зимане на правилни решени€ за добра професионална ориентаци€;
  • ѕопул€ризиране на спорта сред учениците в училище и техните родители, като превенци€ срещу дрогата, тютюнопушенето, алкохола и агреси€та и водене на здравословен начин на живот.

«аложените основни дейности по Ќѕ„”частвай и промен€й – родител€т, активен партньор в училищни€ живот“ са провеждане на две родителски срещи във вс€ко от паралелките, закупуване на материали, необходими за провеждането и едно общо меропри€тие.

¬с€ка паралелка проведе предвидените родителски срещи по определената тема. Ќа родителските срещи освен родители присъстваха и директора на училището, учители, читалищни дейци,  съграждани.

ѕо Ќационалната програма закупихме канцеларски материали, информационни материали (печатни материали, видеоматериали, аудиоматериали и други), костюми за танци и др.

»зработихме дипл€на за дейностите по програмата, направихме празнична украса и заснемане на общото меропри€тие, публикуване на стати€ във вестник.

Ќа 20 април проведохме ¬еликденска работилница. ”ченици, родители и учители бо€дисаха €йца, изработиха великденски кошнички, гирл€нди с €йца, поставки за €йца, цвет€, пеперуди и пана за ¬еликденската изложба.

Ќа 21 април 2022 година проведохме общотото меропри€тие под наслов: „¬еликденски традиции и обичаи в с. —офрониево“.

¬ него взеха участие всички ученици, учители, родители, общественост.

√ости на меропри€тието б€ха: “ат€на —пасова – председател на ќб—-ћизи€, общински€т съветник √ал€ јнгелова,  гл. експерт ќбразование —лав€на —лавкова, кметът на —офрониево ƒемира ƒимитрова и секретар€т на читалище "ѕробуда 1927" ќфели€ —пасова.

¬ празнично украсени€ двор на училището подредихме ¬еликденска изложба. “€ включваше изработените от учениците сувенири и приготвени от родителите козунаци, празнични питки и сладкиши. «а да подред€т по-автентично своите кътове, освен децата, се включиха и семействата. Ѕабите разтвориха старите ракли, пълни със спомени и предмети от миналото и разказваха на учениците какво е било н€кога.  олко са били горди и щастливи с това, което прав€т и им заръчаха да го помн€т и предават на своите деца.

”ченици, родители и учители разказаха за великденските традиции и обичаи в с. —офрониево – за —трастната седмица, за бо€дисването на €йца на ¬елики четвъртък, наречен в —офрониево „∆ой маре” /в превод – „√ол€м четвъртък”/, за обича€ на ¬елики четвъртък да се поднов€ва квас, което става с билки в тестото и как от този нов, млад квас се приготв€т специалните обредни хл€бове на следващи€ ден – ¬елики петък.

”чениците подробно разказаха  за тържественото богослужение  в полунощ срещу ¬еликден, за свещени€ огън, който всеки носи у дома и той топли сърцата и прави хората по – мъдри  и по-добри. –азказаха и за един основен момент в обредността според българската великденска традици€ – боренето с €йца. “ози ритуал, символизиращ победата на възкресението над смъртта, е ритуал за здраве, при който най-ентусиазирани са децата. “е се чукат /кълцат/ още от заранта с червени €йца, търсейки най-€кото €йце, „кълцок“.

ѕресъздадоха обича€ „люленки“, където всички моми се люл€ха на великденска люлка за здраве.

√ол€м интерес предизвика разказът за традиционното великденско хоро, наречено в —офрониево „ќра пащулуй”, което се провежда на втори€ ден от ’ристовото воскресение /винаги понеделник следоб€д/. “о се води винаги от мъж, който в д€сната си ръка държи „уруглица” - това е пръчка от живо плодно дърво /обикновено €бълка/ с три разклонени€ и в кра€ на вс€ко от т€х е забодено великденско €йце, бо€дисано по традици€ в червено  /символизира христовата кръв/. Ќа „уруглицата” се завръзва кърпичка от стъклена батиста /така се нарича матери€та, от ко€то е изработена кърпичката/. ¬сички, излезли на мегдана се хващат на хорото за здраве, дори тези, които жал€т също – това е, за да са здрави. ƒокато се играе хорото, тези, които имат починали близки през последната година до предни€ ¬еликден задължително раздават вино, €йца и козунак – помен за т€х.

”частниците в меропри€тието се хванаха и изиграха хорото, което е традици€ само в нашето село.

Ќакра€ разказаха за „зелен четвъртък“, който е след  ¬еликден и се нарича „∆ое в€рде". “ой се определ€ като кра€ на ¬еликденските празници и веселие в —офрониево.

ћеропри€тието продължи с конкурс за най-автентична народна носи€. –одители и деца б€ха облечени с традиционните влашки носии. ѕобедители в конкурса б€ха всички, които на този ден подмениха модерните одежди с  народните носии. ”частниците в конкурса получиха грамоти.

ѕразникът завърши с дайчово хоро, изпълнено от учители и служители от училището. Ќакра€ всички родители, включили се активно в провеждане на празника получиха награди – бележник и химикалка с логото на училището. √остите на тържеството получиха ¬еликденски сувенири, изработени от нашите семейства.

¬ заключение искам да сподел€, че участието на училището в Ќѕ „”частвай и промен€й – родител€т, активен партньор в училищни€ живот“ постигна очаквани€та за:

  • јктивно включване, ангажираност и приобщаване на родители в училищни€ живот;
  • ѕодобр€ване на комуникаци€та между родители, учители и ученици;
  • »зграждане на умени€ за правилен избор на професионалната реализаци€ на децата;
  • ¬одене на здравословен начин на живот от ученици и родители, мотиваци€ за постигане на успехи;
  • »зграждане на доверие и толерантност между родител, учител, ученик.

 

…орданка Ѕадикова-директор


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4
сн.5
сн.6
сн.7


2022-04-27 17:40:03