Как да защитим вековно дърво?

Как да защитим вековно дърво?

Опазването на вековни и забележителни дървета е една от целите на Закона за биологичното разнообразие. Всяко защитено дърво се вписва в регистъра на вековните дървета в България, като всеки има право да предложи включването на нови дървета в регистъра.

Но как да предложим дърво за защита? За целта е необходимо най-напред да се провери дали дървото е включено в Регистъра на вековните дървета. Той е достъпен на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда и има възможност да се търси по род и вид, населено място, отговорна институция.

Следващата стъпка е да се вземат точни GPS координати и да се провери в кадастъра (kais.cadastre.bg) в каква територия попада, защото за защита е нужно съгласието на собственика на земята.

Предложението се адресира до регионалната инспекция по околна среда и горите, на чиято територия се намира дървото. В него се включва информация за вида на дървото, неговата височина и обиколка на ствола, точни координати и имот, в който се намира. Може да се добави в свободен текст повече информация за дървото и историята му, за неговото значение за местната общност или природата.

След като предложението е внесено, представители на РИОСВ посещават дървото и оценяват състоянието му. Следва предложение към министъра на околната среда и водите, който издава заповедта за защита.

Макар стъпките да не са сложни, от Асоциация на парковете в България (АПБ) са създали кратък формуляр на сайта priroda.parks.bg, с който да улеснят гражданите и да събират информация за вековни дървета от цялата страна. Екипът на организацията проверява и обработва данните в рамките на кампанията „Да съхраним вековните дървета на България“, в която вече са получени над 200 предложения.

Асоциация на парковете в България заедно със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ стартират кампанията в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Целта на проекта е да се повиши осведомеността и капацитета на гражданите за защита на правото на живот в чиста околна среда.

Като част от проекта двете организации проведоха обучения „Застъпници за природата“ във всички области на страната, в които се включиха над 350 души. Обновен Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество (priroda.parks.bg) обобщава опита на АПБ и СДП БАЛКАНИ в експертна работа по природозащитни случаи. Ръководството съдържа информация за законови процедури, както и бланки за подаване на сигнали, жалби и заявления за достъп до информация до институциите.


1


2022-04-14 15:00:25