ЛРД "Мездра-Роман" свиква отчетно събрание

ЛРД

На основание чл.27. ал.1 от Устава на сдружение „Ловно рибарско дружество Мездра-Роман" свиква Общо отчетно събрание на 20.05.2022 година /петък/ от 10.00 часа, в ресторант „Съни - Родина” гр. Мездра.

При следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Сдружението „ ЛРД Мездра- Роман" за периода 2021-2022 година;

2. Отчет за контролна комисия за 2021-2022 година;

3. Приемане на финансов план на сдружението за 2022 година;

4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2022 година;

5. Определяне на размера на членски внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2022 година;

6. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на Управителния съвет и Контролната комисия.

Председател: Йордан Гергов

 
2022-04-14 08:50:22