Община даде рамо на уязвимите групи

Община даде рамо на уязвимите групи

В продължение на девет месеца Община Бяла Слатина изпълнява проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0135-C01 от 21.05.2021 г., по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” на ОПРЧР 2014-2020 г, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Основната цел на услугите, предоставяни по проекта е да бъде осигурена подкрепа за най-уязвимите групи по време на пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19.

Дейностите по проекта са насочени в две направления - предоставяне на социално-здравни услуги в домовете на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставените под карантина заради COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.  Те разчитат на екипа на „Патронажна грижа +“ за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, както и предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

Услугата се предоставя в 7 населени места в община Бяла Слатина – гр. Бяла Слатина, с. Алтимир, с. Бърдарски геран, с. Бъркачево, с. Галиче, с. Търнава, с. Търнак.

Второто направление е свързано с превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваща осигуряване на лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Включено е още тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19, както и въвеждане, при необходимост, на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до месец 31 юни 2022 г./вкл./ Общата му стойност възлиза на 427 214.62 лв. със съфинансиране от Европейския социален фонд.
2022-03-28 11:22:45