Ремонтират белослатински улици с близо 400 000 лева

Ремонтират белослатински улици с близо 400 000 лева

Кметът на Община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Общата стойност на проекта е 389 942,34 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.

Строително-ремонтните дейности по проекта ще обхванат няколко улици. Това са

„Александър Стамболийски“ – в частта от ул. „Николай Хрелков“ до ул. „Тодор Каблешков“ и „Димитър Благоев“ – в частта от ул. „Васил Левски“ до ул. „Любомир“;

Основните дейности, предвидени да се извършат по горецитираните участъци от уличната мрежа са:изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон; премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете. Предвижда се отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонни бордюри и поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасно движение на превозните средства и пешеходците.

С осъществяването на дейностите по проектите ще се възстановят и подобрят параметрите на ремонтираните улици, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди. Стремежът е да се осигури необходимата публична и техническа инфраструктура, която е от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие на икономиката в района.

 
2022-03-16 14:14:32