Приеха план-сметката за чистотата на Видин

Приеха план-сметката за чистота на Видин

Малко над 6,8 млн. лв. са средствата, с които Община Видин ще разполага през 2022 година за извършване на услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Сумата бе одобрена на извънредно заседание на Общинския съвет. Единственото в дневния ред предложение бе внесено за повторно разглеждане заради допусната техническа грешка, която е отстранена, обясни Светла Ангелова, началник на отдел „Екология“ в Община Видин. С предложените от администрацията промени се въвежда еднакъв промил на такса смет за всички жители на Общината.

„В момента приходите от такса смет от малките населени места не покриват изцяло разходите за почистването на съдовете за смет – тоест, град Видин дотира селата. Затова е и тази промяна“, обясни Ангелова. Тя даде и пример: за 2020 г. приходите от такса смет от село Рупци са около 400 лв. за цялата година, като същевременно в населеното място всяка седмица се почистват контейнерите за битови отпадъци, а разходът за едно излизане на сметопочистващия автомобил възлиза на 200 лв. „В момента има населени места, където кофите се вдигат четири пъти седмично, въпреки графика от два пъти седмично. Следим ситуацията. Но приходите не са достатъчни“, подчерта тя. Началникът на отдел „Екология“ посочи още, че необходимостта от повече приходи се обуславя и от постоянно увеличаващия се размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които Общината е задължена да прави към РИОСВ – Монтана: ако за 2020 г. те са били 69 лв. на тон., за миналата година – 82 лв., от 2022 г. за всеки тон депонирани отпадъци ще трябва да се прави отчисление в размер на 95 лв. Въпреки това, подчерта Ангелова, предложената план-сметка за 2022 г. е с 831 хил. лв. по-малко в сравнение с 2021 г.

„С предлаганите промени ще постигнем и много повече – ще си закупим собствени съдове за смет; ще продължим с изграждането на сепарираща и компостираща инсталация; ще се дооборудваме с необходимата техника, така че населените места в Община Видин да станат още по-чисти, отколкото са в момента и много по-чисти, отколкото са били преди“, заяви Ангелова.

При гласуването, предложението подкрепиха 17 общински съветници, а 12 бяха против, с което то беше прието. Одобрената план-сметка предвижда промилът на такса смет за жилищните имоти да е 3,85, като по отношение на нежилищните имоти се запазват досегашните равнища. При общ размер на предвидените разходи в план-сметката от 6 814 518 лв., 2 627 597 лв. са за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо; 2 564 170 лв. са планирани за отчисления към РИОСВ – Монтана, като именно тези средства Общината възнамерява да използва за закупуване на кофи за смет с чипове и за въвеждане на интелигентна система за сметосъбиране. В план-сметката са заложени също така 875 866 лв. за почистване на териториите за обществено ползване (ръчно и машинно метене, машинно миене и др.), 674 885 лв. са очакваните разходи за депониране на отпадъци.
2022-01-07 14:00:33