Община Мездра ще ползва безвъзмездно културна ценност

Община Мездра ще ползва безвъзмездно културна ценност

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Мездра за срок от 10 години. Предмет на решението е единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ - „Антична и средновековна крепост Калето“, находища се в област Враца, община Мездра заедно с териториалния обхват на недвижимата културна ценност, представляващ поземлен имот с площ 2 560 кв. м. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Враца.
2021-12-01 14:40:37