Актуални специалности в отговор на бизнеса подготвят във Враца

Актуални специалности в отговор на бизнеса подготвят във Враца

Заместник-областният управител Милчо Стефанов председателства онлайн заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Заседанието е във връзка с отчитане на реализирания Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година и предизвикателства пред държавния план-прием и допълнителния държавен план-прием за догодина, както и определяне на ангажиментите на всички заинтересовани страни при разработването му.

В своя презентация Лорета Колева, началник на РУО – Враца информира участниците, че ДПП след завършено основно образование е реализиран успешно, от планираните 60 броя паралелки са реализирани 59, като от тях 14 профилирани, 45 професионални  и 3,5 с дуална форма на обучение. От седмокласниците 93% са продължили образованието си в област Враца. Остава голям и броят на зрелостниците приети във ВУЗ.

По отношение да ДПП за учебната 2022/2023 година се наблюдава слаба тенденция за увеличаване на броя на учениците завършили VII клас. Запазват се основните принципи на планиране на  приема след седми клас, като той ще е съобразен със стратегическите и плановите документи на общините в областта, състоянието на училищната мрежа и тенденциите относно броя на учениците завършващи основно образование по населени места и общини. Същият ще отчете и  становищата и заявките на работодателите и работодателските организации, отразяващи потребностите на пазара на труда. Стремежът е да има балансирано съотношение между образователните и професионалните паралелки. Преструктуриране на приема в посока на STEM профили и ИТ професии.

Началникът на РУО – Враца обобщи че област Враца е със сериозни заявки за работна сила, икономическата активност е висока и предстои разкриване на нови работни места.

В края на заседанието Милчо Стефанов изрази надежда, че в така представения план-прием  за следващата учебна година ще бъде  постигнат необходимият баланс, съобразен с интересите на учениците от една страна, а от друга да отговори на реалната нужда на пазара на труда и на тенденциите на икономическото развитие на област Враца и възможностите за реализация на завършилите.

 
2021-11-25 10:59:25