ДКЦ-1-Враца обявява конкурс за Главна медицинска сестра

ДКЦ-1-Враца обявява конкурс за Главна медицинска сестра

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I-ВРАЦА ЕООД

На основание чл.90 и чл.91 от КТ и чл.68 ал.7 от ЗЛЗ  и Заповед №125/13.09.2021 г.

Обявява конкурс за Главна медицинска сестра за „ДКЦ-1-Враца” ЕООД

Изискванията към кандидатите за длъжността

„Главна медицинска сестра”

  1. Да притежават бакалавърска или магистърска степен по „Управление здравни грижи”
  2. Да имат минимум 5 години - управленски опит

Начин на провеждане на конкурса:

  1. Проверка на съответствието на представените документи .
  2. Събеседване по тема „Основни насоки за подобряване на качеството и организацията на здравните грижи в ДКЦ-1-Враца ЕООД”

Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурс - свободен текст
  2. Дипломи за завършено образование по „Управление здравни грижи“
  3. Извлечение от трудова книжка
  4. Автобиография
  5. Медицинско свидетелство за работа
  6. Свидетелство за съдимост

Заявлението за участие в конкурса, заедно с другите документи, се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който кандидатите изписват трите си имена, адрес и телефон за контакт.

Срок за подаване на документи до 27.10.2021 г. до 16.00 ч. в кабинет № 1 на „ДКЦ-1-Враца” ЕООД - Първа поликлиника.

Конкурсът ще се проведе на 29.10.2021 г. от 10.00 часа в кабинет № 4

 

УПРАВИТЕЛ: Д-р Петьо Вълчев
2021-09-17 09:53:34