Нов социален проект ще реализират в Мездра

Нов социален проект ще реализират в Мездра

Община Мездра стартира изпълнението на нов социален проект, насочен към преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19. Чрез него ще се предоставят патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на Covid-19.

По направление 1 „Патронажна грижа” минималният брой потребители, получаващи патронажна услуга, определен за община Мездра, е 90.

Целева група по проекта са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с Covid-19, лица от рисковите групи за заразяване с Covid-19.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, като доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги в рамките до 2 часа на ден, но не всеки ден.

За реализирането на тези услуги ще бъдат назначени 11 домашни помощници, медицинска сестра, психолог, шофьор и диспечер, които ще извършват предоставяне на мобилните интегрирани социално-здравни услуги.

По направление 2 „Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ определеният индикативен брой потребители в социални услуги за община Мездра е 76, настанени в 6 социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания, в т. ч. ЦНСТ 1, ЦНСТ 2, ЦНСТ 3, Преходно жилище, Защитено жилище 1 и Защитено жилище 2, обособени в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ), и в една специализирана институция за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“.

Дейностите по проекта са пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, така и на служителите на тези услуги. За подпомагане на служителите на КСУДЛУ и на Дом за стари хора, с цел въвеждане на мерки за дезинфекция, ще бъдат назначени 13 хигиенисти.

Проектът е на обща стойност 435 244,88 лв., а срокът за неговото изпълнение - 14 месеца.

 

 
2021-09-08 09:48:15