Обсъждат отчета на бюджета на Община Мездра

Обсъждат отчета на бюджета на Община Мездра

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА

кани гражданите на общината, кметове и кметски наместници на населени места, общински съветници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, както и други заинтересовани лица, да вземат участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2020 г.

Обсъждането ще се проведе комбинирано, съгласно приетите в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра нови правила за провеждане на публично обсъждане в условията на извънредни обстоятелства, при следния ред:

  • Неприсъствено - формулярът за неприсъствено участие в публичното обсъждане е публикуван на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/. Хартиен формуляр може да получите в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27.
  • Присъствено - на 14.09.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Мездра, поетапно с кметовете и кметските наместници на населени места, с представители на сферата на образованието, социалната сфера и ОбП „Чистота“.

 Съгласно чл. 63 от Закона за здравето, обсъждането ще се проведе при спазване на актуалните към датата на неговото провеждане противоепидемични мерки.

Материалите за обсъждането са публикувани на сайта на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/.

Предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение може да се правят до датата на обсъждането чрез официалната електронна поща на Община Мездра: [email protected], в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27 и в кметствата на населени места.

ЯНА НИНОВА,

Председател на Общински съвет - Мездра
2021-09-01 09:32:34