Осигуряват патронажна грижа в Бяла Слатина

Осигуряват патронажна грижа в Бяла Слатина

Продължават дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

С изпълнението на дейностите по проекта, към 31 август тази година са осигурени интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на 87 лица /хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване/. Спектърът от услуги включва психологическа подкрепа и консултиране, и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден, съгласно изготвена индивидуална оценка на потребностите.

В социалните услуги, делегирани от държавата дейности, е нает допълнителен помощен персонал на длъжност хигиенист. Назначени са  16 лица на трудов договор,  на пълен работен ден, /за 12 месеца/. Четири човека ще започнат работа в Дома за стари хора в с. Попица, двама в Центърът за обществена подкрепа в Бяла Слатина, двама в Преходно жилище в града и по 4 човека в ЦНСТ /ДМУ/ в Бяла Слатина и с. Бърдарски геран.

Дейността е насочена към осигуряване на подкрепа за приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства. Реализирането на проектните дейности осигурява подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, с  цел  превенция и  опазване здравето и живота на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 
2021-08-31 13:44:21