Оправят водопроводната мрежа на редица улици в Мездра

Оправят водопроводната мрежа на редица улици в Мездра

В изпълнение на Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Враца“, стартира първият подетап от реконструкцията и доизграждането на водопроводната и на канализационната мрежи в гр. Мездра.

Първият подетап включва реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 6 214,41 линейни метра, както и доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 500 линейни метра.

Строително-монтажните работи по компонент „Водоснабдяване“ обхващат участъци от 21 градски улици, които са компрометирани  и често аварират - по четири участъка от ул. „Любен Каравелов“ и „Патриарх Евтимий“, по три участъка от ул. „Георги Кирков“ и „Искър“, по два участъка от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Дърманско шосе“ и по един участък от ул. „Сердика“, „Владимир Заимов“, „Роза“, „Брусенско шосе“, „Никола Вапцаров“, „Дружба“, „Пейо Яворов“, „Янко Сакъзов“, „Христо Ботев“, „Дунав“, „Тракия“, „Стефан Караджа“, „Пирин“, „Рила“ и „Христо Смирненски“. В процес на договаряне между Община Мездра и „ВиК“ - Враца е подмяната на водопроводите по ул. „Оборище“, „Добруджа“ и „Шипка“.

По компонент „Канализация“ инвестиционният проект предвижда доизграждане на вътрешната канализационна мрежа по два участъка от ул. „Георги Кирков“ и „Патриарх Евтимий“ и по един участък на ул. „Стефан Стамболов“.

Изпълнител по обособена позиция №2 от проекта - „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мездра“, е ДЗЗД МЕЗДРА 2020. Договорът е на обща стойност 4 273 617,00 лв. без ДДС.

Очакваните резултати от предприетите от „ВиК“ - Враца инвестиционни мерки в Агломерация Мездра са снижаване на загубите на питейна вода чрез подмяна, модернизация и реконструкция на градската водопроводната мрежа, обособяване на зони за регулиране на налягането, повишаване на сигурността на водоподаване и намаляване на средствата за експлоатация и поддръжка. А така също елиминиране на нерегламентирани зауствания в реки и дерета на непречистени отпадъчни води и присъединяване на нови потребители на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, респективно - подобряване на състоянието на околната среда.

 
2021-08-23 17:00:38