Младежки проект по Еразъм+ в Мездра

Младежки проект по Еразъм+ в Мездра

През изминалата седмица приключиха успешно дейностите по проект "Unlock YES - Youth Entrepreneurial Skills!“, на програма Еразъм+, организирани от Асоциация за развитие на алтернативен туризъм – КОРИТЕН, Мездра.

Обучителните модули включиха дейности за повишаване уменията и знанията на младежките работници за работа с неактивни младежи от икономически слаби и селски райони; за изграждането на мрежи за сътрудничество и партньорства със сродни НПО, медии, администрация и бизнес и чрез придобиване на практически умения за кариерно ориентиране на младите хора.  Участниците в проекта - Община Падрон - Испания, Община Оливери – Сицилия, Италия, Община Андричов – Полша, Община Пазсто-Унгария, Община Булкидзе-Албания, Община Сафи-Малта, неправителствени организации от Италия, Испания, Швеция, Сърбия, Турция, Гърция, фокусираха своите усилия върху усъвършенстване на работата с младежи и техните качества. Темите на работните дискусии бяха преодоляването на апатията сред младежите, развитието на личностните качества и меките умения на младежите, които се свързват с надеждността, самостоятелността и предприемаческия дух. За да се мотивират младите хора от селските райони и да се развие техният потенциал, е необходимо да се работи с тях в неформална среда, с младежки отговорници, специалисти и доброволци, които притежават необходимите умения да насочват младежите към развитие и самоусъвършенстване. Освен обучителният процес, чрез който експертите и политиците повишиха своите компетенции, се представиха добри практики и решения, насърчавани от асоциации и държавни институции от страните-участнички. По време на работната седмица участниците посетиха Национален исторически музей Плевен, археологически комплекс „Калето“ Мездра, местността „Леденика“. В работните срещи се включиха г-н Аспарухов, кмет на Община Мездра, дирекция „Природен парк Врачански Балкан“, ЦПО „Аполи“ Плевен,  СУ „Иван Вазов“, винарна „Типченица“ и млади предприемачи от района.

От 2010 г. до сега сдружение АРАТ-КОРИТЕН има няколко успешни проекти, реализирани в България и редица успешни проектни партньорства в Европа. Разработените проекти стимулират гражданската активност на младите хора в малките населени места, борят се с преодоляване на социалната пасивност и създават дейности, осмислящи свободното време. Основните задачи, свързани с дейностите на организацията са насърчаване диалога между местната власт и младежките организации, развитие на различните форми за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, регионално и европейско ниво.

 

Мариела Горанова – управител на АРАТ-КОРИТЕН


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4


2021-08-20 08:19:28