Община Мездра „слага ръка“ на средновековна крепост

Община Мездра „слага ръка“ на средновековна крепост

Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да отправи искане до Министерство на културата и да сключи договор за безвъзмездно управление на имот - публична държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ - археологически обект „Антична и средновековна крепост „Калето“, за срок от 10 години, считано от 01.09.2021 г. до 31.08.2031 г.

Община Мездра получи картбланш да кандидатства като партньор с проектно предложение по Втора покана за представяне на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 20214-2020 г.
2021-07-30 13:27:39