Община Мездра с проект в подкрепа на децата

Община Мездра с проект в подкрепа на децата

Община Мездра започна изпълнението на Проект “Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“

На 17 юни 2021 г. Община Мездра подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за изпълнение на Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в oбщина Мездра“ по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”.

Основна цел на проекта е осигуряване на подкрепа за продължаване на процеса по деинституционализация чрез реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за деца, настанени в институции, вкл. и за деца с увреждания и деца с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване на територията на община Мездра. А така също създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.

С проекта се цели да се осигури на децата с увреждания и на техните семейства право и достъп до качествена грижа и социални услуги в общността според индивидуалните им потребности. Новите социални услуги съответстват напълно на изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване и в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

В резултат на реализирането на проекта Община Мездра ще разкрие две нови социални услуги:

 • Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС)

Дневният център ще предоставя комплекс от дейности и грижа в общността за децата с увреждания, с които ще се осигурят условия за тяхното обслужване през деня, отговарящо на потребностите им. Ползването на социалната услуга ще предостави възможност на родителите на деца с увреждания да се включат активно в обществения живот, да се реализират професионално, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в грижата за техните деца.

ДЦПДУТС е с капацитет 30 места за целодневна и почасова грижи за деца с увреждания до 18-годишна възраст и 60 консултативни услуги.

 • Център за обществена подкрепа (ЦОП)

Центърът за обществена подкрепа ще предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Капацитетът на ЦОП е 100 консултативни случая. В него ще се  осигуряват услуги и за спешен прием на деца или деца и родител/лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация - 4 места за спешно настаняване.

В двете социални услуги ще се бъде извършен подбор и назначен подходящ персонал и специалисти за обезпечаване качественото предоставяне на социалните услуги.

 1. Дневен ценър за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - 12 служители: ръководител - 0,5 бр., социален работник – 1 бр., медицинска сестра - 1 бр., специален педагог - 1 бр., рехабилитатор – 1 бр., психолог - 0,5 бр., логопед - 0,5 бр., възпитател - 2 бр., детегледач - 2 бр., готвач/пом.-готвач - 0,5 бр., хигиенист – 1 бр., касиер/домакин - 0,5 бр. и работник по поддръжката/шофьор - 0,5 бр.
 2. Център за обществена подкрепа - 20 служители: ръководител - 0,5 бр., социален работник - 4 бр., психолог - 3 бр., педагог - 3 бр., арттерапевт - 1 бр., логопед - 1 бр., социален сътрудник - 4,5 бр., медицинска сестра - 1 бр., хигиенист - 1 бр., касиер/домакин - 0,5 бр., работник по поддръжката/ шофьор - 0,5 бр.

В Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще се извършват следните дейности:

 • Рехабилитация и физиотерапия на потребителите;
 • Психологична интервенция (фамилна и индивидуална психотерапия);
 • Логопедични занимания;
 • Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;
 • Свободни дейности - арттерапия, занимателни игри и други;
 • Работа с родители - организиране и провеждане на групови срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги;
 • Сензорна терапия/психо-сензорна терапия;
 • Осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда;
 • Предоставяне на храна;
 • Предоставяне на специализиран превоз.

В Център за обществена подкрепа ще се оказва психологическа подкрепа и консултиране на деца за: възстановяване и подобряване на връзките им със семейството, развитие на умения за живот, справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници, педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище, подкрепа на семейството, информиране и консултиране на родителите за: осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, повишаване на уменията им за полагане на добри грижи за детето, предотвратяване на риск от насилие, изготвяне и подаване на различни документи в местни и държавни институции, търсене и намиране на работа, получаване на здравни услуги-избор на личен лекар, профилактични прегледи, необходимост от лечение в болница, възможностите за ползване на други услуги, както и осигуряване на спешен прием на деца или деца и родител/лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация - 4 места за спешно настаняване.

По проекта ще бъде закупено ново специализирано транспортно средство - автомобил, адаптиран за хора с увреждания (6 пътници, водач и 2 места за инвалидни колички), с какъвто понастоящем Община Мездра не разполага.

Проектът е на обща стойност 1 783 092,68 лв., а срокът на неговото изпълнение - 30 месеца, до 17.12.2023 г.

 
2021-07-19 11:53:41