Обява за общо събрание на ЛРД Мездра-Роман

Обява за общо събрание на ЛРД Мездра-Роман

Сдружение "ЛРД Мездра-Роман"

свиква

общо отчетно-изборно събрание на  30.07.2021 г. от 10.00 ч. в ресторант "Родина" гр. Мездра, ул. "Хр.Ботев" 26.

Регистрацията на делегатите започва в 9.00 ч. При липса на кворум събранието ще започне един час по-късно.

Дневен ред:

  1. Отчет за ловно-стопанската дейност на Сдружение ЛРД Мездра-Роман за 2020-21 г.
  2. Отчет на контролната комисия за 2020-2021 г.
  3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2021 г.
  4. Приемана на план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2021 г.
  5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2022 г.
  6. Мандатно освобождаване на членовете на УС и КК на сдружението от заеманите длъжности.
  7. Избор на Председател и УС, Председател и членове на КК на сдружението.
  8. Избор на делегати и резервни делагати за общото събрание на НЛРС "СЛРБ".
  9. Разглеждане на постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.2021-06-30 08:48:34