Община Мездра ще кандидатства с проект за ремонт и ново оборудване на МБАЛ

Община Мездра ще кандидатства с проект за ремонт и ново оборудване на МБАЛ

Общината ще кандидатства и с проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ - Зверино

Общинският съвет (ОбС) даде съгласие Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в града да бъде включена в проектно предложение на Министерство на здравеопазването, в партньорство с Община Мездра и/или на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това решение беше взето единодушно на юнската сесия на местния парламент.

Общият бюджет по процедурата е близо 130 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения - 29 юли 2021 г.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с Covid-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с Covid-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на Covid-19 и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Апаратурата и оборудването включват апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен болничен инвентар и др.

Очакваните резултати са подкрепа на населението за безусловен достъп, навременно и безотказно лечение на пациенти със заразни заболявания, повишено качество на предоставяните здравни грижи, по-прецизна профилактика, за смекчаването на последици от следващи епидемични кризи, ограничаване на експозицията и риска от разпространение на вътреболнични инфекции, създаване на готовност и осигуряване на необходимото оборудване със съвременна апаратура и подобрена среда за пациентите при посрещане на нови епидемични вълни.

С друго свое решение ОбС даде съгласие Община Мездра да подаде проектно предложение за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY - 2 подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините, Процедура BGENERGY - 2.002 „Енергийна ефективност в сгради“.

Тази програма се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., програмен оператор е Министерство на енергетиката, а партньори по нея - Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) и National Energy Authority (OS) на Исландия.

Основната цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

  • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
  • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
  • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

По процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

Процедурата е на обща стойност 10,7 млн. евро. Бенефициентите ще получат 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 200 хил. евро, а максималният - 1,2 млн. евро. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2021 г.


1


2021-06-29 12:12:11