Оряховски съдии се надигнаха срещу реформа

Оряховски съдии се надигнаха срещу реформа

Петиция против окрупняването на Районният съд в Оряхово е подета в крайдунавския град. Инициативата е на служителите на правораздавателната институция. След събирането на достатъчно на брой подписи, документът ще бъде изпратен до всички отговорни институции в страната. Недоволството сред хората е провокирано от това, че с предложените реформи в съдебната система ще се създадат предпоставки за сериозна деквалификация на районните съдии и за отлив на обучени и мотивирани юристи от съдийската професия, което в дългосрочен план неизбежно ще доведе до съществено понижаване на качеството на правораздаването. С планираното закриване на 55 районни съдилища и промяната в подсъдността, според която те ще гледат само искове до 2000 лв., РС на практика се превръщат в мирови съдилища, категорични са служителите на храма на Темида в крайдунавският град.

„Съдът в гр.Оряхово е създаден през 1878 година с издаване на “Временни правила за устройството на съдебната дейност в България”. От създаването му до настоящия момент е съществувал като първоинстанционен съд с наименованията: мирови съд, околийски съд, народен съд и сега – районен съд в гр.Оряхово. През дългия период на съществуването на съдебния орган до настоящия момент, натовареността му по постъпили дела е била висока. Това може да се види и от съхраняваните в  архива на съда материали – годишни отчети, регистри и книги В исторически аспект следва да се отбележи, че в съда в гр. Оряхово са работили видни обществено значими личности като съдиите Петър Спасич, Георги Велчев, Иван Каменов, Димитър Дамянов, Иван Брусовски, Свобода Тошева, Добрин Руменов и други, голяма част от които в кариерата си са заемали и длъжности във върховни съдебни инстанции. С предложения модел магистратите на райнонно ниво ще бъдат превърнати в администратори на преписки, като им се отнеме възможността да осъществяват правосъдие, и по този начин ще се поставят в риск правата и законните интереси на гражданите, което ще доведе до загуба на общественото доверие в съдебната система. Еднотипността на работата ще доведе и до демотивация на настоящите съдии. Не бива да се пренебрегва опасността това да окаже влияние върху съдийската независимост.“, се казва в петицията.

Хората са притеснени и от факта, че със закриването на Районният съд в Оряхово и преобразуваното му в ТО на РС – Козлодуй ще ограничи достъпа до правосъдие на населението от общините Оряхово и Мизия. За да потърсят от съда защита на правата си, гражданите ще трябва да пътуват по-дълго и да понесат по-големи разходи, което е обективна пречка пред достъпа до съд. Взетото решение от Висшия съдебен съвет ще доведе до намаляване на ефективната защита на гражданските права и интереси на местното население, изпитващо най-голяма нужда от съда, който е най-близо до него, допълват служителите на правораздавателната институция в Оряхово.
2021-06-04 11:02:34