Обявиха конкурс за МБАЛ „Света Петка”

Обявиха конкурс за МБАЛ „Света Петка”

Нов конкурс за независим член на борда на директорите е обявен и в МБАЛ-Видин. Изисквания към кандидатите са да са български граждани или граждани на Европейския съюз, да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“. Да имат най-малко 5 години професионален опит, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени от правото да заема съответната длъжност, да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност и др. 

Документите за участие в конкурса се подават до 10 май тази година.
2021-04-22 10:40:41