В Борован продължава изпълнението на патронажна грижа

В Борован продължава изпълнението на патронажна грижа

През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни оси „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка на екологично, цифровото и устойчиво възстановяване на икономиката.  Процедурата предвижда предоставяне на интегрирани социално – здравни услуги за лица над 54 години с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от  COVID-19.

Основни цел на проекта е да  се осигури подкрепа чрез предоставяне на партронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа и адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейност във връзка с разпространението на COVID-19.

Настоящето проектно предложение ще се реализира в рамките на 13 месеца, както услугите за 23 потребителни на патронажната грижа и 24 потребители на ЦНСТДБУ  ще  се реализират в рамките на 12 месеца. Общата стойност на проекта е 110 372.78 лева. Настоящият проект е продължение на реализиран проект между община Борован и община Криводол.
2021-04-13 13:55:26