Врачанският окръжен съд правораздава с много добра бързина

Врачанският окръжен съд правораздава с много добра бързина

През 2020 г. в Окръжен съд - Враца са постъпили за разглеждане общо 1279 граждански, наказателни, търговски и фирмени дела. Първоинстанционните са били 678, а въззивните – 601. Заедно с останалите несвършени 245 дела към 01.01.2020 г., през изминалата година за разглеждане пред съда са стояли общо 1 524 дела. От тях наказателните дела са били 537, търговските - 253 и едно фирмено дело, и 733 граждански дела. Това става ясно от годишния отчет за дейността на Окръжен съд – Враца през 2020 година.

„За поредна година работата на Окръжен съд - Враца и на районните съдилища от съдебния район може да бъде определена с пълно основание като много добра. Независимо от условията, в които работи правосъдната система през 2020 г., в това число при обявено в страната извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, постигнати са много добра бързина и качество на правораздаването и нивото по тези показатели се поддържа трайно“ – подчерта при представянето на отчета Веселка Иванова, и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца. Отчетът бе представен онлайн, заради спазването на противоепидемичните мерки.

През изминалата година са постъпили 765 граждански и търговски дела, от които 156 търговски дела, 1 фирмено дело, 88 граждански дела І инстанция, 316 въззивни граждански дела, 26 първоинстанционни частни граждански дела и 178 частни граждански ІІ инстанция. През 2020 г. са свършени общо 233 граждански  и търговски дела І инстанция, в това число 1 фирмено дело. За периода са свършени 64 граждански дела І инстанция, от които в тримесечен срок са приключили 66 %. Свършените първоинстанционни частни граждански дела са 27, от които в тримесечен срок са  приключили  100 %.  Свършени са и 141 търговски дела,  от които в тримесечен срок за приключили 48 %. В процентно отношение броят на приключилите в тримесечен срок търговски дела през 2020 г. в сравнение  с предходните две години, съответно 59 % през 2019 г. и 76 % през 2018 г., показва  значително намаляване на достигнатата бързина при разглеждане на този вид дела. Една от най-съществените причини за забавяне при разглеждането на гражданските и търговските дела през 2020 г. е приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, по силата на който за значителен период спряха да текат процесуални срокове по почти всички видове граждански и търговски дела, и в резултат на предприетите противоепидемични мерки бяха отложени дела, и не бяха провеждани съдебни заседания в период на повече от два месеца. Останали несвършени към 31.12.2020 г. са общо 166 първоинстанционни граждански и търговски дела.

Постъпилите през този период наказателни дела са общо 514,  от които 58 от общ характер І инстанция, 326 частни наказателни І инстанция, 42 броя въззивни наказателни дела, 65 броя частни наказателни дела ІІ инстанция, 22 частни наказателни дела - разпити пред съдия и 1 бр. административно наказателен характер дело.

През 2020 г. са свършени 403 наказателни дела І инстанция. От тях най-голям е процентният дял на частните наказателни дела – 80.15 %, следвани от делата от общ характер – 13.90 % и разпитите пред съдия – 5.46 %. През отчетната година са свършени 56 дела общ характер, от които  41 в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява  73 %. От свършените дела от общ характер, със съдебен акт по същество са приключили 27. Прекратените производства  са 29, от които - 24 със споразумения по чл.382 от НПК, 2 по други причини, 2 са върнати за доразследване и 1 със споразумение по чл. 384 от НПК. През 2020 г. се наблюдава увеличение на наказателните дела общ характер. През периода те са 58, спрямо 50 за 2019 г. и 40 за 2018 г.

През 2020 г. в Окръжен съд - Враца не са образувани наказателни общ характер дела за престъпления, квалифицирани като корупционни.

 

 
2021-04-02 13:31:49