»нж. јнна Ћисичкова: ўе работим за постигането на нетоксична околна среда и по-висока екологична култура

»нж. јнна Ћисичкова: ўе работим за постигането на нетоксична околна среда и по-висока екологична култура

»нж. јнна Ћисичкова е член на  онтролни€ съвет на ѕѕ "–епубликанци за Ѕългар舓 и е под номер 6 в листата с кандидат-народни представители от
¬арна. »нженер-еколог по професи€ с дългогодишен стаж в структурите на ћќ—¬. ќт две години работи като независим експерт в сферата на екологи€та.

√-жо Ћисичкова, като експерт в сферата на екологи€та, кои са неотложните
проблеми, по които тр€бва да се работи в тази сфера?

¬ последно време за всички е видно, че вследствие на нашите дейности
планетата ни се задъхва.  ато основни проблеми са:
ќтпадъците като фактор оказващ въздействие върху всички компоненти на
околната среда. ¬ тази връзка, осъзнавайки важността от разработване на
решение, обхващащо количествата генериран отпадък вс€ка година, е
необходим интегриран подход, който да бъде екологосъобразен и
обезпечаващ сигурността на населението.  ато основни причини за
проблемите в сектор "ќтпадъци“ се разпознават грешките при събирането,
отчитането и третирането на количествата генериран отпадък.

«амърс€ването на въздуха - —поред данни от ƒоклада за Ѕългари€ – ѕреглед
на изпълнението на политиките на ≈— в областта на околната среда от 2019
г.: "Ѕългари€ продължава да е сред държавите членки с най-много смъртни
случаи, дължащи се на замърс€ването, с най-гол€м брой загубени години
живот, свързани със замърс€ването на въздуха и с най-гол€мо излагане на
градското население на микрочастици“. ќсновна цел е определ€нето на
естествените фонови концентрации на газове над селищните образувани€ и
нуждата да бъдат изготвени и предприети релевантни мерки срещу
емитирането на вредни емисии с антропогенен произход. Ќеобходимо е да се
обърне внимание на качеството на атмосферни€ въздух по основни
замърсители от националното и европейско законодателство – ‘ѕ„10,
‘ѕ„2.5, ќ3, NO2, SO2, бензо(а)пирен, тежки метали – Pb, As, Ni, Cd; и
други.

«амърс€ването на водите – за гол€мо съжаление водата е най-лошо
управл€еми€ природен ресурс. –еално количествата водни ресурси на
територи€та на страната са достатъчни за удовлетвор€ване нуждите на
населението и проблемите с недостига на вода са основно поради честите
аварии на водната инфраструктура и не доброто планиране, и прилагане на
политики във водни€ сектор. ќсновните причини за авариите и съответно
загубата на ресурса твърде важен за устоите на обществото са: старата
водопроводна мрежа, изградена от некачествени материали и твърде често
неположена технически правилно и липса на превантивна поддръжка.

»звършваните строителни и монтажни работи по поддръжка и подм€на на
водоснабдителната и преносна мрежа са резултат от възникнали аварии, а
не нарочни многократни активни действи€, предприети от отговорните
институции. ¬едно с по-горното, ниското ниво на инвестиции e
предпоставка за задълбочаване проблемите в сектора. ќт изключителна
важност е подм€ната на водопроводната мрежа от етернитови тръби, като
същите бъдат заменени с такива, които отговар€т на съвременните
стандарти за качество и безопасност на населението.

ѕри замърс€ването на почвите основните заплахи, които се идентифицират
са: ерози€, вкисл€ване, засол€ване, уплътн€ване, намал€ване на почвеното
органично вещество, замърс€ване, запечатване и свлачища. —читам за
сериозен проблема и свлачищните процеси в страната. —ъдържанието и
съотношението на азот, органичен въглерод, общ фосфор, както и полската
влага имат пр€ка връзка с почвеното плодородие. ¬ъз основа на това е
необходимо изграждането и модернизирането на съществуващите системи за
мониторинг състо€нието на почвите.

ѕо отношение на природните обекти и биологичното разнообразие: Ќаличието
на актуален план за управление, който е съобразен с предизвикателствата,
пред които сме изправени е от изключителна важност за правилното
управление на защитените територии и т€хното опазване. ѕоради тази
причина от особенна важност е актуализирането на плановете за управление
на защитените територии в –епублика Ѕългари€, като същите бъдат
съобразени със съвременните предизвикателства и се даде приоритет на
опазването и поддържането на флората, фауната и екосистемното
разнообразие. Ќе по-малко важно е и определ€нето на срок, който да е
конституиран и закрепен в «акона за защитените територии, за изготв€нето
и приемането на нов план за управление на защитена територи€, след
изтичането на действащи€.

ѕроблем е и застро€ването, презастро€ването и транспорта. –азбирането на
селищната екологи€ и функционирането на градската среда е фундаментално
за управлението на компонентите на околната среда в селищните
образувани€. «атова тр€бва да си поставим за цел усъвършенстване на
устройственото планиране и транспортната инфраструктура. —читам, че тези
два елемента са ключови за намал€ването на емисиите атмосферни
замърсители и обособ€ването на нови рекреационни територии в населените
места. ћоторните превозни средства и услугата по обществен транспорт са
елементи, които винаги ще присъстват на територи€та на населените места.

» не на последно м€сто са и климатичните изменени€. «а минимизиране на
процесите предизвикващи климатични изменени€, е от изключителна важност
повишаване на добиваната енерги€ с произход възобнов€еми енергийни
източници (¬≈»), за сметка на енерги€та, ко€то се добива от твърди
фосилни горива. ¬ъз основа на това е необходимо стимулиране на
икономическите оператори генериращи енерги€ с произход ¬≈» и/или имащи
интерес за изграждането на нови мощности генериращи възобнов€ема
енерги€.

 акво предвижда програмата на ѕѕ "–епубликанци за Ѕългар舓 в сектор
"≈колог舓?

ѕредставените от нас политики и решени€, цел€т постигането на:
ефективност; ефикасност; реално въздействие и устойчивост във времето,
като същевременно бъдат конкретни; измерими; достижими; с практическо
значение и определими във времето. Ќие от ѕѕ "–епубликанци за Ѕългар舓,
предлагаме широко обществено обсъждане и чуваемост на всички субекти при
реализирането на проекти и развитието на различни секторни отрасли. «а
тази цел, ще бъдат търсени експертни становища от водещи експерти в
секторите на интерес, които да бъдат предостав€ни и обсъждани със
заинтересованите страни. ¬€рваме и сме приели за наша философи€, че
задължителен етап при разработването на вс€ка политика е формирането на
мерки с превантивен характер, които да ограничат негативното въздействие
върху обществото, а там където е възможно, да го спрат изц€ло.  ато
основополагащо и водещо сме поставили предотврат€ването на вс€ко
възможно замърс€ване, на компонентите на околната среда.

—читаме за изключително разходоориентирано прилагането на мерки с
превантивен характер при справ€нето с констатирани екологични щети. ¬ъз
основа на това, считаме за важно инвестирането в екоиновативни подходи и
прилагането на най-добрите налични техники, които да ограничат, а
където е възможно да спрат изц€ло, замърс€ването на околната среда.
—читаме обществото за основен коректив и вол€та му за водеща, при
разработване и вземане на решени€ свързани с политиката по опазване на
околната среда. ¬ тази връзка, предлагаме засилване на участието на
обществото в процеса по вземане на решени€.

ѕризнаваме за основно право на всеки български гражданин да бъде
информиран и да получава свободно информаци€ за състо€нието на
компонентите на околната среда. ¬ тази връзка предлагаме, разработване
на информационна система, пр€ко свързана с регистрите на структурите в
ћинистерството на околната среда и водите, чрез ко€то всеки един
гражданин, да се осведом€ва в реално време за състо€нието на
компонентите на околната среда. —ъщо така считаме принципа
"«амърсител€т плаща“ за изключително важен при водене на политиката по
опазване на околната среда, като предлагаме надграждане на същи€ и
въвеждане на допълнение към него. ѕредложението ни е обвързано с
надграден и допълнен с нов за страната подход: "«амърсител€т плаща за
нанесените щети, отстран€ването на щетите от околната среда и спира
дейност, докато не въведе предлаганите от него услуги, до задоволителни
за околната среда качествени и количествени норми“.

ўе работим за постигането на нетоксична околна среда, като ще следим
бъдещите действи€ на  омиси€та по приемане на план за действие, за
нулево замърс€ване на въздуха, водата и почвата. Ќие си постав€ме за цел
поетапно подобр€ване на качествените показатели на компонентите на
околната среда, до достигане на естествените им стойности, преди
наличието на замърсители. «а постигане на заложените европейски и
национални цели по управление на околната среда, предлагаме
инкорпориране на устойчиви подходи за управление в основата на
регионални и секторни политики, които да бъдат изработени въз основа на
обществени отношени€ и нагласи в различните административни единици.
—читаме че към насто€щи€ момент в процесната наредба се съдържат
изисквани€ надхвърл€щи законовата делегаци€, а сроковете по наредба са
твърде разточителни.

¬ъз основа на това ще въведем пакет от мерки за оптимизиране на
процедурата по оценка на въздействие върху околната среда, с което ще
направим инвестиционни€ процес по-лесен и достъпен. ўе наложим цифровите
технологии, като водещ инструмент в процесите по управление, контрол и
мониторинг на компонентите и факторите на околната среда. —читаме за
необходимо въвеждането и използването на изкуствени€ интелект, мрежите
за свързаност от пето поколение, компютърните услуги "в облак“ и други
иновативни подходи и решени€ за оптимизиране на политиките за справ€не с
изменението на климата и опазването на околната среда.

ƒостатъчно ли се работи според вас за екологичното ограмот€ване на
децата и младежите?

»зграждането на култура и възпитаване на ценности към опазване на
околната среда е процес, който тр€бва да започне от ранна детска
възраст. ѕредлагаме бро€т на часовете, имащи отношение към повишаване
грижата и информираността на децата относно екосистемите и заобикал€щата
ги среда да бъде увеличен, като същите бъдат провеждани на открито, сред
природата. ѕо този начин ще възпитаме поколение, което се грижи за
околната среда, а също така ще представл€ва и основен коректив на
неговите родители и роднини.

 ак според вас може да се въздейства върху гражданите, и по-конкретно
варненци, за да започнат да паз€т околната среда, да не замърс€ват плажа
и морето, зелените площи?

«а гол€мо съжаление българина н€ма самосъзнание в тази сфера.  ъм
насто€щи€ момент разпоредбите за опазване на околната среда са разписани
в Ќаредбата за обществени€ ред и се контролира от общинска полици€.
Ќеобходимо е да се провеждат повече кампании, с които гражданите да
бъдат запознавани с проблемите на града ни и т€хното решаване, както и
да бъдат насърчавани да взимат дейно участие в почистването и
поддържането на град ¬арна.

“р€бва ли да има специално действаща еко полици€ според вас?

—читам за неотложно създаването на отделно, самосто€телно звено еко
полици€, ко€то да следи спазването на законите и наредбите за опазване
на околната среда и да разкрива нарушителите. ѕрестъплени€та, които би
тр€бвало да преследва, са умишлени замърс€вани€ от предпри€ти€, умишлено
отрав€не на водите, нелегални опасни производства, както и отглеждането
на растени€ за наркотици, а също така и незаконната сеч.

 упуването и продаването на гласове е престъпление!

 
2021-03-30 16:06:08