»ван ’иновски: Ѕъдещето на €дрената енергетика са два нови блока в ј≈÷  озлодуй

»ван ’иновски: Ѕъдещето на €дрената енергетика са два нови блока в ј≈÷  озлодуй

»ван ’иновски е роден през 1947 г. в с. √лава, област ѕлевенска. ѕо образование е машинен инженер със специалност €дрена енергетика. »ма повече от 45 години стаж в енергетиката. ”частвал е в управлението на проекти за изграждането и пускането  в експлоатаци€ на енергийни обекти - ј≈÷, ¬≈», топлофикационни централи, проекти в областта на енергийната ефективност. —пециализирал е в международни компании и институции в »тали€, —јў,  анада, ‘ранци€, япони€ и јвстри€. «аемал е множество отговорни държавни и корпоративни длъжности: член на ƒържавната пускова комиси€ на ј≈÷ “ озлодуй” - 1993-1982 г.; »зп. директор на Ќ≈  и член на —ƒ 1997-1998; директор на направление “ядрена енергетика” в “≈нергопроект” - 1998-2002; заместник-председател на —ƒ на ј≈÷  озлодуй - 2000-2002; директор на кредитна лини€ от 200 млн. евро на ≈Ѕ¬– за финансиране на проекти за енергийна ефективност в Ѕългари€ и региона - 2003-2005; главен експертен сътрудник по енергетика в 40-то, 42-то, 43-то и 44-то народно събрание - 2005-2020 г. ”правл€вал е като проект-мениджър двата най-големи инвестиционни проекта в областта на €дрената енергетика в Ѕългари€: “ѕовишаване на €дрената безопасност на ј≈÷ “ озлодуй”, блокове 1-4, финансиран от ≈Ѕ¬– с бюджет от 23 милиона ECU, 1993-1998 г. и фазата на подготовка на програмата за модернизаци€ на блокове 5 и 6 на ј≈÷  озлодуй  с бюджет 750 милиона eвро, 1996-1998 г.

ѕрез 2004 година е предприемач на първата отоплителна централа на биомаса в Ѕългари€ в град  Ѕанско с мощност 10 MWth, ко€то работи от 2006 г. ¬ладее английски, италиански, френски и руски език. ѕонасто€щем е председател на управителни€ съвет на Ќѕќ “Ѕългарски€ енергиен и минен форум” и заместник-председател на фондаци€ “≈вропейска —офи€”. ∆енен е с 2 дъщери и една внучка. «апален скиор, меломан, пътешественик. ¬тори е в листата на “»ма такъв народ” за област ¬раца. 


„»ма такъв народ“ предлага модерни реформи от млади, неопетнени и знаещи хора 


√-н ’иновски, какво ¬и провокира да се присъедините към политическата формаци€ на —лави “рифонов?

ѕричината е, че като специалист в областта, б€х поканен да съдействам при разработване на енергийната програма на парти€та. “огава в процеса на работа се убедих, че болшинството от активистите и членовете на парти€та „»ма такъв народ“ са високообразовани млади хора, ползващи езици и модерни компютърни технологии, силно мотивирани да промен€т нещата в тази държава към по-добро.  “огава реших и да се присъедин€ към членовете на парти€та. ¬ажно е да подчерта€, че въпреки множеството покани към мен през годините от различни други партии, никога не съм ги приемал, но сега убедено станах член на тази парти€.

 ато част от листата във ¬раца не може да не ви зададем въпроса какво тр€бва да е бъдещето на българската €дрена енергетика- 7 и 8 блок в  озлодуй или строителство на ј≈÷ Ѕелене?

“ова е казано много €сно в нашата програма: ние сме за запазване на дела на €дрената енергетика в енергийни€ микс на страната. » то не може да стане чрез строителство на нова централа в Ѕелене, а чрез изграждане на нови два блока – 7-ми и 8-ми в ј≈÷ “ озлодуй“ като заместващи на 5-ти и 6-ти блок, които рано или късно ще тр€бва да бъдат изведени от експлоатаци€. » специалистите, с които работ€, са от малкото в страната, които имат опита и знаем как това може да се реализира, защото сме го правили многократно по други проекти.

 ак енергиен експерт като ¬ас вижда ползите за Ѕългари€ от “зелената сделка” и готова ли е страната ни да вложи разумно предвидените средства?

„«елената сделка“ е важен етап от енергийното развитие на Ѕългари€ при прехода към нисковъглеродна енергетика. » ние тр€бва решително да се присъединим към тази политика. Ќо, честно казано, н€маме и избор, тъй като въглищните централи постепенно ще започнат да произвеждат непоносимо скъпа енерги€, ко€то н€ма да има кой да € купува. ƒо 2-3 години например “≈÷ „ћарица изток -2“ ще изпадне в несъсто€телност и сама ще спре. Ќейната енерги€ ще бъде заместена на пазара от по-евтината зелена енерги€.

 аква тр€бва да бъде стратеги€та ни за развитие на зелена енерги€ от възобнов€еми източници през следващите години, след непоследователните мерки през последното десетилетие?

ƒосегашните правителства на Ѕългари€ имаха двойствена политика по отношение на зелената енерги€ – говори се едно, върши се друго. Ѕългари€ има нужда от нова модерна стратеги€та на плавен преход и постепенно затвар€не на въглищните централи в периода 2025-2030 г. и заместването им с възобнов€еми енергийни източници и ј≈÷. ≈вропейски€т съюз е предвидил сериозни фондове за стимулиране на зеленото развитие, за което е необходимо ние искрено да се присъединим към тази политика. Ќай-големи€т ефект от реализиране на зелени€ преход ще дойде от високотехнологично развитие на регионите, което е свързано с този преход. ј в близко бъдеще ние виждаме как и обикновени€ потребител ще се превърне и в производител на енерги€ от покрива на собствени€ си дом…

јко бъдете избран за народен представител, кое е първото, което ще направите?

ўе насто€вам за незабавно реализиране на оздравителна програма в големите държавни енергийни дружества, които са потънали в корупци€ и неефективно използване на публичните средства – нашите средства! ўе насто€вам да се приеме в къси срокове нова енергийна доктрина, основни части от ко€то са: стартиране на проекти за конверси€ на минните региони във високотехнологични беземисионни  енергийни центрове,  стартиране на проекта за нова €дрена мощност, строителство на нови ¬≈» на тръжни принципи и реализиране на програмата за социална подкрепа на енергийно бедните домакинства, възстанов€ване на правата на собствениците на земи върху общоразпространените минерални ресурси в границите на собствеността им.

 акво бихте казали на жителите на —еверозапада, за да ги мотивирате да изл€зат да гласуват?

—еверозападът има нужда от принципно нова политика за развитие. ¬ не€ тр€бва да се акцентира на предимствата на региона, а те са – логистична близост до ÷ентрална ≈вропа, възможности за изграждане на бъдещи нови високотехнологични индустриални зони. —еверозападът има и сериозен енергиен потенциал за развитие на възобнов€еми енергийни източници, за което имаме подробна информаци€ за възможни проекти. Ќо, за това е необходимо да се гласува и да се даде мандат за управление на страната на млади управленци като тези на „»ма такъв народ“.  

«ащо избирателите да подкреп€т „»ма такъв народ”?

«ащото само тази парти€ предлага модерни реформи от млади, неопетнени и знаещи хора. ”правлението на държавата от такива като т€х ще повиши стандарта на живот на българина, ще върне много млади хора обратно в страната. » това ще се почувства много скоро.

 

ѕѕ „»ма такъв народ” е номер 29 в бюлетината!

 

 

 упуването и продаването на гласове е престъпление!
2021-04-10 16:46:55