Белослатинско училище изгражда STEM център

Белослатинско училище изгражда STEM център

Председателят на Общинския съвет в Бяла Слатина Веселка Борисова и кметът на общината инж. Иво Цветков дадоха старт на дейностите по проект STEM в ПАГ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина.

Професионална агротехническа гимназия „Н.Й. Вапцаров“ е най-голямото училище в община Бяла Слатина, което предоставя обучение на ученици след седми клас по търсени специалности. Училището успява да се впише в съвременната образователна среда, която изисква въвеждане на все повече и по-модерни методи на обучение. Това е и причината учебното заведение да  кандидатства по национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“. След успешно преминаване на етапите на оценка, ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ получи шанса да изгради своя STEM център,  който ще въведе иновативни методи и похвати в обучителната дейност, комбинирайки високотехнологично оборудване и физическа среда.

Предвидено е обособяването на тематични и функционални работни пространства, всяко, от които ще изпълнява своя собствена функция в контекста на дисциплините, преподавани в него и същевременно ще са част от общото цяло, спазвайки принципите на смесеното обучение. Центърът ефективно ще съчетае присъствено и дистанционно обучение, както и ще изгради връзка с други подобни такива на територията на страната и по света.

За целите на проекта учебните пространства ще бъдат обособени в 4 отделни зони: виртуална лаборатория, практическа лаборатория, креативно пространство, място за отдих и обмяна на идеи. Всяка от тези зони ще предлага  различен модел на учене и ще включва в себе си различни технологични инструменти спрямо спецификата на учебното съдържание, което ще се изучава. Целият център ще бъде обезпечен от високоскоростна безжична интернет връзка. Ще бъде осигурено видеонаблюдение и пожароизвестителна система.

Директорът на училището, Лиляна Бенинска, благодари на педагозите от учебното заведение за ентусиазма и активността при разработването на проекта.

 


1


2021-03-16 14:05:57