Над 8 милиона е бюджетът на Община Мизия

Над 8 милиона е бюджетът на Община Мизия

С 13 гласа „ЗА“ бе приет бюджетът на Община Мизия за 2021 година, който е в размер на 8 701 547 лв. За финансиране на делегираните държавни дейности в приходната част на бюджета са заложени средства в размер на 4 859 962 лв., а за местни дейности 3 764 578 лв., за дофинансиране на делегираните държавни дейности със средства от собствени приходи са заложени 77 007 лв. Запазен е размерът на изравнителната субсидия на нивото от 2019 година – 576 800 лв. Средствата за зимното поддържане и снегопочистване са в размер на 28 800 лв. (увеличение с 2 100 лв. спрямо 2020 г.) Целевата субсидия за капиталовите разходи спрямо 2020 г. е увеличена с 13,6% и е в размер на 290 000 лв. Програмата за капиталовите разходи за 2021г. е в размер на 4 061 305 лв. В това число с източници на финансиране от целева субсидия за капиталови разходи – 245 000 лв.; средства от ЕС – 2 634 107лв. и преходни капиталови обекти от 2021г. – 1 148 094 лв. Разчетени са разходи по кметства в община Мизия, а именно: кметство Крушовица – 270 435 лв.; кметство Софрониево – 668 392 лв.; кметство Липница – 98 864 лв.; кметство Войводово – 108 715 лв.; кметство Сараево – 6 192 лв.

Бюджетът за 2021 г. на Община Мизия е съобразен с политиките, отразяващи целите в общинския план за развитие и мандатната програма на кмета. Основната цел е осигуряване на устойчиво местно развитие чрез дейностите на общината, оптимално разпределение на ресурсите за поддържане и повишаване качеството на жизнената среда в населените места на общината, търсене на финансовата стабилност. С увеличението на минималната работна заплата се утежнява бюджетът на общината в местни дейности. С цел търсене на финансова стабилност в частта на данъчните приходи общинска администрация ще работи в посока висока събираемост на годишния облог и прилагане на адекватни на икономическата обстановка в страната мерки спрямо длъжниците и събиране на недобори.

По бюджета на общината в края на 2020 г. правителството одобри 1 400 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа в гр. Мизия, с. Войводово и с. Софрониево, корекция на „Сухото дере“, гр. Мизия“ и „Ремонт на площад в с. Софрониево“. Сумата ще се разходва в бюджетната 2021 г.

Основно място се отделя на участието на общината в проекти, финансирани по програми на ЕС и други Национални програми. Спазени са и традициите за развитие на спорта, като е акцентирано върху дейността на клуба по лека атлетика – финансирането му е в размер на 8 000 лв. Наред с това са предвидени средства за издръжка на общинската и кметските администрации, на детските градини, яслени групи, столове на училищата, домашен социален патронаж, канализации, осветление на улици и площади, дейност „Чистота“.

 


2


2021-02-26 09:29:05